TRADIZIONE DI NATALE NELLE CONTRADE PICENE Raccolta digitata da Vesprini Albino

 

Auguri!  N a t a l e   P o e t i c o   DIALETTALE 

RACCOLTA DI VARI TESTI POPOLARI

====       INDICE

Dialogo e stornelli                                  3

Viva  Nata’                                              4

Le disgrazie de Jiampà                          5

La nascita annunciata tra le bestie 7

Ritorna Jiampà                                        7

Il Neonato                                            10

Corri ragazzino                                     11

La fijiu de Jiampà                              11

L’asino nel presepe                             14

Stornelli                                               14

Cantata de Nata’                                   16

La notte de Natà parla le bestie   18

Pastori al presepe                               20

O divinu Bambinellu                       24

Pastorello al presepe                         24

Letterina di Natale                          25

Jiom’mattì co’ la moglie                    26

Bimbi a Gesù                                     27

Davanti al presepe                             28

Al Bambinello                                   31

Ninna nanna                                        32

‘Na parola pe’ finì                           32

Un piccolo al santo Bimbo              34

Due parole pe’ finì                          34

 

           <digitato da Albino Vesprini>

 

  DIALOGO NATALIZIO

                   (fra Joannì e Francì)

 1. Quann’ecco s’è saputo che c’era lu presepiu

non poli ‘mmaginà comme so’ cursu qua.

 1. Dì mpo’, compà Francì, va vèe o non va vè ?
 2. La grotta a Bettlemme me pare de vedé !
 3. Pure la luce ‘lettraca ce scimo misto llà.
 4. A dìttala papale, ‘sta luce non me cce stà:

Jesù nascì de notte, senza ‘stu splennore.

 1. Ecco te vulìo! C’era una stella co’ ‘n gran faore.
 2. Toh ! ‘n’ero fatto mente: ci-hai mille e più rajiò.

Ma dì: tutta ‘sta jente, ch’adè vinute a ffà ?

 1. C’è ‘n’atra nuvità: ci sta li canti addè.
 2.  Li canti ? Dunque pure li soni, discursi e puisia!
 3. Ma certo: che diamenne ! cose in granne !

          Tu voi recità che cco’ ?

 1. Non me lo dì du’ ote ! Ma, ecco: ‘stu momentu

non saprìa che dì, tu me credi  Joannì ?!

 1. E purassà, Francì: ma che d’è ‘sse smorfie addè?!

        parla comme sarristi parlato a Betlemme.

 1. Se putrìa fa, anch’ecco! Fammece pensà. Ah!

“O graziosu Bambinellu;

a datte ‘na cosetta ci-agghio addè

vòi sapè ch’adè ? Ci-agghio  un core

che per te ogghi e sempre batterà !”

 1. Ma chi, compà, te facìa cuscì brau?

         A sintitte parlà se starrìa senza magnà !

 1. Addè tu Joannì, du’ versi ‘mprontali e belli,

magari du’ stornelli. falli sintì a ‘ste persò.

 1.   Vo’ porbio du’ stornelli: stalli a sintì, s’è belli:

   —Fior de veselli

   tunno la grotta pascola tranquilli

   du’ vo’, lu somarittu, co’ l’agnelli.

   —Fior de ‘marantu

   un Bambinellu è natu ‘stu momentu

   che vè a sciugà dell’omu lu gran piantu.

   —Fiore de mela

   un angiulittu per l’aria cala

   sopra la terra e gran mistero svela.

   —Fiore de rosa

   de ‘na grotta, ché non ci-ha la casa

   su ‘na greppia, carinu, se riposa.

   —Fiore d’acace

   gloria su ‘n cielo – ‘ntona ‘na voce –

   e all’omu su la terra: amore e pace.

   —Fiore de canna

   tutto è fatto: e la Madonna

   sta a cantà a Gesù la ninna nanna.

  (Testo adattato: di d.Nazzareno Franceschetti)

 

–  VIVA NATA’

Ecco Natà, è vunutu anche quest’annu,

viva Natà, che mora lu malannu.

In atri tempi, de li vecchi antichi

Natà era festa, specie de li frichi,

perché li frichi, tra la bona jente

issi se la gudìa, massimamente;

ma ppo’ a la fine, era festa per tutti

o joanotti o vecchi, o vélli o vrutti.

Racconta lu vicchittu de Jampà

la vèlla festa che facìa de Natà,

che sempre ogni annu in quillu santu dì

era ‘vvizzu a vinì a vedé Gesù Bambì.

Quanno a Natà la jente se ‘ncontrava

era strette de mà, ce sse rallegrava.

Lu salutu più bellu e più frequente

era: “Facete Natà allegramente !”

La sera de Natà era ppo’ un festo’

brocculi, baccalà, cena e ceno’ !!!

Nu rringraziimo Dio che tanto

scimo ‘rriati a quistu Natà santo !

Cuscjì anche quest’anno, se Dio vòle,

Natà farrimo meglio che se pòle.

Quello che addè se potrà fà da nu’

sapete se che d’è ? Pregà Gesù,

che ce daca la pace, che cuscjì

non se po’ jiì più avanti, ‘nse po’ jiì…

Amici, in questa santa occascjiò,

ve so’ parlato da predicato’.

Ve so’ parlato comme so’ pututo.

Addè ve dico ciao e ve saluto !

               (Mons Giovanni Cicconi)

 

  LE DISGRAZIE DE JIAMPA’

Ma diceteme mpo’ se se po’ dà

‘n’omu piu sfurtunatu de Jampà !

Ci-aio un agnillittu ch’era un gioellu,

biancu comme la nea, tunnittu e bellu,

e lu ‘lleava pe’ recallu in donu

a Jesù Bambinellu che è assai bonu.

Ma a quisti munnu ‘nse po’ fa ‘na pigna

che te la scoccia lu momò, per tigna.

Un jornu me tte scappa da la stalla

e me sse ‘ttacca a fugghià pe’ ‘na valla;

sarda comme un caprittu…. Li frichì

non pensa mai comme po’ jiì a finì:

‘rrarrio a pijiallu…. non me crederete:

corre l’agnellu, Jampà corre arrète

currimo tutti e do’…. me pare gghià

d’aellu pe’ la coda, tra le mà !….

Quann’ecco che d’un sitacciu niru e cupu,

te scappa fori un birbacciò de lupu.

Me sse jielò lo sango pe’ la vita.

Dissi: “Poru Jampà, mo’ scjì è finita !

Poru agnillittu miu…. Quillu birbò

se lu pappa comme un ficu vordo’..

Te sse pozza rremponne, te sse pozza !

lupacciu malidittu che te strozza!”

Ma le disgrazie, ecco, non ha fine;

m’era natu un parittu de gajine,

ma, non me rrentra un dì, jò lu pujià

‘na gorba, che se pozza scortecà !

Ce vidimo gajine…. Dentro la coa

due piumme e un viccu ce sse stroa !

E intanto so’ duvutu vinì qua

comme un salame, senza co’ per mà !

Ma quest’annu che rvè, se Dio lo vo’

agghio pensato de ‘lleà du’ vo’.

E cuscì gorba e lupu che sse ‘mpicca !

Lu musu certo non me cce lu ficca !

Se Sant’Antò me li guarda tutti e do’

agghi ‘ngrassalli comme du’ marro’;

e ppo’ a Gesù Bambì li recherò

pe’ rrefrancamme de quit’annu ancò.

Non ce credete vu’ ? E’ cuscjì. per grillu!

Jampà l’ha ditto, Jampà è sempre quillu

                             (Mons Giovanni Cicconi)

 

–  LA NASCITA ANNUNCIATA TRA LE BESTIE

Chicchirichì: è nato Gesù

Parla lu bove: ‘ndo’ ve stà ?

La pecora dice: Be-bethlemme

L’asino dice: jiemo, jiemo

Risponde lu picciò: è troppo tardi

Risponde lu cà: de sicuro ce sse va !

 

  RITORNA  JIAMPA

Non saccio se anco’ ve ricordete

de li poru Jampà dell’annu arrete.

Dissi che ce rvidiamo: eccheme qua !

Rimireteme mpo’ se so’ Jampà.

Vuatri, mo’ me direte: ma tu l’atr’annu

prumittisci che, sarvu ‘gni malannu,

a Jesù avristi dato un par de vo’:

ebbè, li scji portati, scì o no ?

No, no li so’ portati, cocchi mia:

vu sapete che quanno su ‘na casa

comenza male, fa tabula rasa.

Nonna dicìa: vesogna pregà Dio

che sopra non ce casca lo cattìo,

e lo cattìo è castatu tuttu quantu

su Jampà, de’ mannallu porbio a spiantu.

Aéte da sapé che du’ manzitti

m’ero comprato apposta picculitti,

pe’ ‘llealli da me, e po’ a Natà

portalli a lu Bambinu a regalà.

Pe’ falli cresce co’ devoziò

se facette un triduu a Sant’Antò.

A capu de duatre sittimane

a un manzittucciu jé scroccò le mane.

Jié pigliò no’ nso che de brutto…urlò, mmugghiette

slungò scjì bbè le zampe, e se ne jette.

Me remarrà quist’atru, sarrìa vèlla

che anche a quist’atru léèsse la pella !

Cuscjì avvenne, no’ sbajiette un capijiu,

anche l’atru morette, poru fijiu !

Jié sse ficcò ‘na mosca su lu nasu,

parìa che lu momò l’aesse ‘ncattiitu.

La gaezza stuccò che lu tinìa,

troò la stalla aperta e scappò via.

Jiò ppe’ lu pratu corre che sse ‘mmazza,

e llà che sarda e che se scucumazza.

Io me ne ccorghio e corro co’ un momentu

ma scjì chi po’ fa a corre co’ lu ventu ?

Issu ci-ha quattro zampe i n’agghio do’,

piglialu mpo’ Jampà, mo’ che scappò.

Te va verso ‘na ripa vata, vata

ce casca jiò, fa tutta ‘na frittata.

Ce casca senza che se n’era ‘ccortu

e non si rrizza più, ce rmane mortu.

Corro llà de rète, era un pané d’osse !

Sentete deh, che stracciu de raccontu ?

Addè tirimo mpo’ tra nu’ lu cuntu:

se li manzitti mo’ n’è rriati qua

ve pare che scjia corpa de Jampà ?

Era impuscibbile mantené lu pattu,

m’ha rruinato li vruttu diavolacciu.

No’ m’ha jiutato nié; e pe l’avvinì

vojio rraprì l’occhi, voglio rraprì.

Certe promesse non le farrò più,

quello che ci-agghio mannerò a Gesù.

So’ ditto mannerò, perché adè ora

ch’ormà me rponna e più non vaca fora.

Addè me staco lleènne Jampanittu,

lu farò vergà, se fa l’umittu.

E qua ce mannerò issu de ‘sti dì

a portà lu regalu a Gesù Bambì.

Aéte da vedé che fijiolotto

grassu e tunnu, de me ce ne vo’ otto.

Io addè me ne vaco a dì n’Avemmaria

qua la capanna e ppo’ me vaco via.

Chi ce mantè, ‘nzitutto pregherò:

pe’ lu nostru amatissimu pasto’:

li Vambinellu jié dia tanto vè

per quanto issu ne po’ fa, a vu’ e a me.

Da ecco a cent’anni se lu portesse su,

ch’issu merita questo e assai di più.

Anco’ per vu’ che scete stati attenti

dirrò che cco’ a Gesù: scéte contenti ?

A rrivedecce…. non facete li tristi,

state allegramente…. ce scimo visti.

                  (Mons. Giovanni Cicconi)

 

–  IL NEONATO

Ma guarda mpo’, ma guardalu

guarda se quant’è bellu

benché scjia ancora picculu

‘stu caru Bambinellu.

Ed è lu primugenitu,

figliu de lu Padreternu

e te vè a nasce porbio

in mezzo dell’immernu.

Sta vè che ci sta l’Angili,

vinuti a fajie festa;

ma tra lu vo’ e tra l’asinu

ce puzzerà che ppesta !

Intanto guarda l’ommini,

che per sarvalli è natu;

sguazza, sta calli, eccetere

in mezzo a lu peccatu.

Scjì, scjì, tra tante ‘bbuschere

Tu Jesù Cristo mio

scjì fatto ‘ssu miraculu

de fatte omu-Dio.

Eppo’, munnu perdutu,

con quanta avrà voce,

griderà forte. “Ppìcculu,

ppìcculu, su la croce !”

Ma Tu però consolete

che ci sta tanti e tanti

che te vo’ dà lu core

che vo’ diventà santi;

io vojio esse, e credeme

unu de li più boni;

Tu in Paradisu porteme

a godé canti e soni !

 

    CORRI RAGAZZINO

Corri, corri ragazzino

che è nato Gesù Bambino;

Gesù bello che c’è nato

Gesù Cristo incoronato.

   Incoronato per la via.

   “Dove vai madre Maria ?”

   “Vo’ cercanno lu fugliu miu

   che è tre jorni che lu cerco

e non lu posso ritrova !”

Lo trovò in cima a un monte

che portava le ma’ giunte

co’ ‘na croce su le spalle:

   che buttava tanto sangue.

   La Madonna Immacolata

   si è alzata con dolore

   nel vedere il Redentore

morire in croce per amore

per sarvà l’omu peccatore.

 

–  LU FIJIU DE JIAMPA’ (Jiampanittu)

Ricordete, o no ? llu ‘icchittu

che era solitu a vinì,

tutti l’anni, zittu, zittu

a vedé Gesù Bambì ?

Ebbè, – è mortu – me direte.

Mortu no ! Dio ce ne scampa !

Giacché vu’ no’ lo sapete,

io ve dico che anco’ campa;

ma ormà l’anni jié pesa;

non camina più spiditu,

ha perduto mpo’ la ‘ntesa

quascjì, quascjì è rrembambitu.

Ecco ditto in du’ parole

perché issu qua non vè;

lascirìa le donne sole,

ma le zampe no’ lu rtè !

Poru babbu: m’ha chiamato

e m’ha ditto: “Coccu vèllu,

io jiarrìa comme in passato

a vedé li Vambinellu,

ma so’ vecchiu e per nu’ vecchi

le sciattate non va più;

tu la strada mo’ la zzecchi,

non putristi jicce tu ?

De Jesù va a la capanna,

dì che scjì lu fijiu mia,

dì che per vergà te manna

sentirai se ch’allegria !”

“Scjì, vabbu, vaco correnne”.

So’ ditto allo’ a mi pà.

Sarrìo vuluto avé le penne

lo potete immaghinà.

Corri, jira finalmente

so’ rriatu, eccheme qua.

Ve saluto, vona jente,

so’ lu fijiu de Jiampà.

Pe’ vinì véllu e pulitu,

‘nnanzi a ‘stu Bambin celeste,

me so’ misto lu vistitu

lu più bonu de le feste.

Eppo’, via con quisti pagni

corro e zumpo pe’ la valle,

e a ogni sardu li cargagni

me tucchìa fi’ su le spalle.

Corri, cerca, jira e rvorda

so’ rriatu oh, oh Te Demo !

E cusjì la prima vorda,

jente mia, statimo assemo.

Vu’ ‘na cosa me dicete,

se adè lecito sapella:

dunche che donu jié facete

a Jesù pe’ la Pasquella ?

Ah ! Capisco ! Stete zitti !

Vu’ jié déte cose in granne.

Gghià, a che serve che lo dica ?

Purittacciu adè Jampà;

ch’è un por’omu è storia antica,

cielo e terra ormai lo sa.

Ci-aiamo jiò la stalla,

‘na capretta e un par de vo’;

la capretta ‘gnà ‘llealla

e li vo’ è de lu patrò.

Poru vabbu era ‘lleato

quest’Aprì, du’ pucinelli:

ma mannaggia lu peccatu

li ‘mmazzò li martorelli.

Più unu è miseru e infelice

più rdiavulu ce la piglia.

Ma ci-ha rajiò quillu che dice:

“Bbuscarà chi se la ‘ppiglia !”

Pacienza ! Se oro e argento,

a Jesù non posso offrì,

un non so’ che ci-agghio qua dentro:

un core grossu ccuscjì,

jié lu metto porbio loco

tra lu vo’ e l’asinellu,

e cuscjì supplice invoco

quillu santu vambinellu:

“O Jesù che stai a jiacé,

tra lu vo’ e lu somarittu

‘mmezzo a issi un postu c’è

pe’ ‘stu poru Iampanittu ?

Te lascio loco lu core,

ppo’  ‘n gran bascjiu t’agghio a dà,

e te jiuro eterno amore

anche a nome de Jampà !”

   (Mons. Giovanni Cicconi)

 

 L’ASINO NEL PRESEPE

Io ‘na òta vose fà un presepiu in granne

co’ li pupi de coccia cuscjì vati,

la capannetta la fece de canne,

e peco e pecorà c’ero ‘ssettato.

Su lo meglio mancava lu somarittu;

non lu pòe stroà! Me l’era ruttu

tuttu quantu Gigetto, lu più ciuchittu.

E se capisce, smaniavo tuttu

anzi piagnìo. Disse mamma: “Ma su

che piagni a ffà ?”  “Me manca lu somaru.”

“Per tutto questo piagni, mettetece tu,

a quiss’anni, sai legge troppo poco!”

Io so’ ‘bbidito e me so’ mistu loco,

a fà la parte de lu somarellu.

Vu no’ ce credete, co’ ‘stu Vambinellu

ce sse sta vè e non poco.

Un bambinu cuscjì tanto caru,

tutti quanti jié duvrìa dà lu core;

ma lu munnu è pegghio de lu somaru,

immece che a Gesù a l’atro porta amore.

–  STORNELLI

(Cantati in due alternati(A|B) musica dello stornello)

 1. A) Fiori di lino

di ciclamini al dolce Gesù buono

voglio intrecciar, cantando, un mazzolino.

 1. B) Fior di giaggiolo

      vorrei rapir le stelle al nostro cielo

      e le notturne note all’usignolo.

 1. A) Fiori del mare

di stelle e di gorgheggi o dolce amore

serti e ghirlande a te voglio intrecciare.

 1. B) Fiori dei prati

      la tua bontà, o Maria, che il ciel allieti

      voglio cantar con gli stornelli alati.

 1. A) Fiore d’alloro

vorrei cantar dell’anima il sospiro

sopra le corde d’una cetra d’oro.

 1. B) Fiore di sera

       di tue virtù che il nostro cuore impara

       informerem la nostra vita intera.

 1. A) Fior d’ogni fiore

gli Angeli vedo azzurri come il mare

scendere a te, Gesù, piccolo Amore.

 1. B) Fiore del cielo

      mentre lottiamo in questo ingrato suolo

      coprici, o Madre, col tuo azzurro velo.

 1. A) Fior del sorriso

fa che al banchetto eterno, armonioso

tutti cantiam tue glorie in Paradiso.

 1. B) Fior del sorriso

      nel dolce di Maria seno amoroso

      ci stringeremo tutti in Paradiso.

 

A e B) Fior d’amaranti

           quando l’amore tuo ci tiene avvinti

           la vita è bella, fra sorrisi e pianti

A e B)  Fior del mattino

             non voglio viver mai da Te lontano

             o dolce amico mio, Gesù Bambino.

–  CANTATA DE NATA’

                       (dei girovaghi)

Ogghi che è Natale,

la festa principale,

lu Santu Bambinè

è Dio che ce vo’ vè !

   Cantino tutti quanti,

   co’ l’Angili e li Santi;

   cantino ad arda voce

   ch’adè natu Gesù doce.

Tra lu bove e l’asinellu

San Giuseppe vecchiarellu

se cavò lu suu mantellu

da lo friddo pe’ riparallu.

   Canta, canta con grand’onore

   ch’adè natu un bellu fiore;

   lu fiore che adè natu

   da lu cielu adè calatu.

“Dacce ‘n pezzu de pizza !”

“La pizza non c’è più !”

“Dacce armino du’ noce per u’ !”

   “Palomma, palommella

   che porti in quissu viccu ?”

   “Ce sta l’acqua a pisciarella,

    pe’ battezzà Gesù Cristu.”

Gesù Cristu è battezzatu,

dopo che in terra è natu.

Con Giuseppe e con Maria

mo’ battezza l’anema mia !”

  “’N ce dà cosa questa zia ?

Sennò ce ne jimo via,

co’ un Pater nostru e ‘n’Ave Maria !”

                Don Tarcisio Carboni

 

LA NOTTE DE NATA’ PARLA LE VESTIE +

Quanno venne Gesù su questa terra

cascava jiò la neve a secchie a secchie,

lo freddo te facìa cascà le recchie,

ma tutti eran in pace, niscjiù in guerra.

   Dentro ‘na grotta nacque un Vambinellu

   e no’ nse troava co’: che è un ciucchittu?

   Niente per rrescallà ‘llu picculittu.

   Facìa da focu un bue co’ ‘n’asinellu.

“Co’ sse recchiaccie fai ‘mpaurì lu Fricu,

leve d’esso ‘nnante, somaracciu:

porta via sse recchie cretinacciu

scjì prorbio un gran somaru, car’amicu.”

   Movendo ‘lle recchiaccie a paraventi,

   pe’ potesse scaccià li vocento’

   te procurava un’aria ‘llu testo’,

   che te facìa vallà tutti li denti.

“E zittu ‘n po’ – rispose lu somaru –

venni a scallà piuttosto il Re dei Re,

su, fatte ‘nnanzi, qui, vicino a me,

che, se io so’ bruttu, tu me po’ sta a paro !”

   “Però sta fermu co’ sse lunghe recchie,

   senno’ – dice lu bove – è quante ‘gnente,

   perché Jesù lo callo no’ lo sente,

   se tu jé fai lu ventu co’ le recchie.

E voglio mpo’ vedé se me dai retta !”

‘ppicciaca ‘na cornata a lu somaru….

ma quillu, allora, pe’ mostrasse paru

jié ‘llenta jiò lu ventre ‘na coppietta,

   e jié cce fece contà più d’una stella.

   Ma presto San Giuseppe te li ‘rrecchia

   e li fa coccolà presso la greppia;

   l’asinu se fece ‘na  ragliatella.

Se sveglia re leone a la ragliata:

s’arriccia li baffi e se lliscia la criniera,

e commanna a la rana trombettiera

de chiamà tuttu lu regnu a l’adunata.

   Gracchia la rana: “bra-cra-crra-qua-qua.”

   Se sveglia ogni animale all’improvviso,

   stira le zampe e ppo’ se sciacqua il viso,

   e se raduna presso lu pantà:

capre, leoni, pecore ed agnelli,

asini, coccodrilli ed elefanti:

insomma gli animali tutti quanti:

pesci, maiali, galli, rane e uccelli.

   E son disposti subboto in corteu;

   avanti gli animali più ciuchitti:

   api, zanzare, microbi e muschitti,

   addietro l’elefante, ‘llu babbeu.

Pare ‘na squadra de sett’otto armate,

fanno la fanteria le capre e i tori,

gli uccelli che ti sembran trimotori,

li pesci li direste corazzate.

   Giunta l’armata presso la capanna

   trova Gesù bambino appena natu

   du’ vestie che lu scalla co’ lu fiatu

   e Maria che jié canta: “Ninna Nanna .”

“Chi sarrìa, mamma, quillu che sta male?”

Ddomanna ‘ncuriusitu un agnillittu,

che va zumpenne e non se po’ sta fittu.

“Oh! Va che vedo: ‘n’angelu co’ l’ale !?!”

   “Zittu, mucciusu, ch’ecco non se parla,

   e che te vai zumpenne comme un grillu.”

   aggiunse minacciusu lu cunillu

   e conferma col capo ‘na farfalla.

Ecco, na vacca che vo’ fa un discursu:

“L’omu de frustate me scupizza

a me la paglia e lu’ magna la pizza,

beve lo vì e a me manco un sursu !”

   Salisce su ‘na sejia un somarellu,

   maestru straordinariu de la scola

   e la gajina ‘ccorda la mandòla

   e lu piccione sòna ‘n pifferellu.

Fa da sopranu un gallu e du’ o tre passiri,

fa da contralti la gajina e l’oca,

de tenore ce fa l’orsu e ‘na foca,

‘n’elefante e un porcu fan da vassi.

   A du’ cori se canta ‘llu pizzittu;

   tutti sta attenti a pijià lu tonu,

   lu zocculu rimbomba comme un tronu:

   è la nota d’avvio: senti ch’ effettu !

Lu primu coru co’ la destra recchia,

e l’atru co’ la sinistra l’incoraggia,

e fa sta zitta subboto ‘na gaggia,

ch’era stonata pegghio d’una secchia !

   Mastru somaru fa bbella figura !

   Move quelle du’ recchie tanto belle,

   e quanno non jié vasta manco quelle,

   aza la coda e ppo’ la rrebbutura.

Ed era cuscjì buffo llì a vedellu

dirige quella turba de cantanti

che,  prorbio lo dice tutti quanti:

se mise a ride pure lu Bambinellu.

   E mentre se ne andava lu serpente

   insieme a l’atre vestie tutte quante,

   un porce sarda in groppa all’elefante:

   “Ah ! Non cumincimo co’ le spente !”

                                                                <Grazie>

 

–  PASTORI AL PRESEPE

(Iacò, Pasquà,  Vincenellu e Melò)

 

 1. “O, Pasquà, per crispucè

vedo llà un luccicò

vatte a pescà, se che d’è !”

 1. E che scia, compà mia

lo putimo ddomannà

a custé che vè de qua ?”

 1. “Vincenellu, che scjì visto ?”
 2. Ch’hai sintito, ch’hai sintito ?”
 3. ” A cantà se sentìa de qua e de llà,

che te parìa, te dico, de sognà:

e jìa dicenne: “E’ natu, è natu

lu patrò de lu munnu che ve scjiojie

de lu jiù de lu demoniu e de lu peccatu.”

 1. Oh, scjì, dici daero ? E jimo, jamulu a troà !”
 2. “Ma de jicce non me la sento

senza portà gnente su le mà.”

 1. “Se rimedia che cosa:

bbocca su lu magazzì

c’è lo cascio, c’è lo vì,

l’oe, le mele, quelle rosa.”

 1. “Io, se pozzo, Vincenellu,

jié vurrìo ‘rrecà l’agnellu,

ma non saccio comme fa.

 1. “Ecco Jacò, ecco mi pa’ !”
 2. “Comme è tuttu stralunatu,

de certo issu c’è statu.”

 1. “Sentiremo che dirrà.”
 2. “O monelli, che facete ?

‘n’ete cosa vu’ sintito ?

Ch’agghio iduto ! Ch’agghio iduto !

 1. “Ci scjì statu Iacoella,

dentro quella capannella ?”

 1. “Ce so statu e so’ rvinutu

tuttu allegru e rconsolatu.”

 1. “E raccontece mi pa’.”
 2. “Che succede, che ci sta ?”
 3. ” Guara ‘lla sgangarata capannella

do’ mittimo de notte le peco.

La idi rluccecà comme ‘na stella

chee unu la vede sebbene dè cecu:

se non te pari l’occhi co’ le mà

pare prorbio che te vo’ cecà.”

 1. “Nu pure la vidimo,

ma che ce scjìa, no’ lo sapimo !”

 1. “Ma lasceteme finì,

che lo meglio vène addè:

che se vede vè llà dentro

un carucciu Bambinellu,

gnenoccia ! Quanto è bellu !

Jié sta accanto un ciucciurellu

e un manzittu ‘ngnenocchiatu

che lu scalla co’ lu fiatu.

Io avrìo vuluto dì che ccosa

ma ce credi munillittu

m’è toccato a stamme zittu,

e pe’ dì la virità,

jetti via senza parlà.”

 1. “A me pure ad’è successo,

de parlà co’ li signori

e non so’ stecato ‘na parola

comme s’aesse ‘n gnoccu in gola;

jimo tutti llà a vedé!

 1. Parlerete tutti e tre.
 2. “Non sapimo di’ gniè”.
 3. “A parlà non scete voni

perché anco’ non scete vecchi;

e allo’ stateve zitti

che parlo io per tutti vu’ !”

 1. VI. ME. “Che jié dirrai !”
 2. “Quello che ‘n’ete intiso mai !”

VI        ” O patrò, sentete mpo’,

se va vè ‘sta canzonetta,

che cuscindra in fretta in fretta

pe’ la mente addè me vè.

“Io so’ un poru pastorellu,

non ci’agghio oro o argentu

e ve prego d’esse contentu

de ‘lu core miu che ve do.

Vu’ per nu’ ve scete fattu

Vambinellu comme me;

me vorrete dunche vè

so ciuchittu comme vu’ !”

 1. “A nche a me, quattro versi addè me vè.

“O dorge Vambinellu

facete un risu de paradisu

e per me sarrò contentu,

e per me non cerco atro.

Ride lu celu quanno è stellatu,

quanno è fiuritu, ride lu pratu:

ride mi pà, ride mi mà,

ridimo nu’; ma de tanti,

niscjiù ride comme vu’ !”

 1. “Quanto n’agghio penta

de non aé studiato !!!

VI            “Se ci sta lu somarellu

a scallà lu Vambinellu,

comme putìmo avé paura

de non fà bbella figura ?”

 1. “Dici vè ! Nostro Signò,

de sicuro non me sbaglio,

vò lu core, vò lu co’ !”

 1. “Scjì, ji’mo tutti addè !”
 2. “E prighimulu per bbè !”
 3. “Jié dirrimo che ce scampi

d’ogni sorta de malanni !”

TUTTI:     “Per cent’anni, per mill’anni !”

 1. “Issu sulu sia Signore,

de ‘stu corpu e de ‘stu core !”

 1. “E sia cacciatu e sprefonnatu

lu diavulu birbò !”

VI        “Che vo’ sempre lu malannu

a’ogni sorta de persò !”

 1. “E ppo’ quanno de ‘sta vita,

ce se stuta la cannela,

che ce rrapra ‘lu regnu,

do’ non sudi e non se jela;

e llassù ce radunamo

a cantà: Te Deo laudamo !”

 

 

–  O DIVINU BAMBINELLU

O divinu Bambinellu

che scjì natu tra la paglia,

‘ccanto a l’asinu che rajia

e a lu vo’ che sta a mmugghià,

    che gradisci, coccu vèllu ?

     Gesù mio che me cunsigli ?

     Parla, e tutto Te darò !

     Ecco, voglio regalatte

tutta l’anama e lu core,

finché un dì il tuo splendore

‘n Paradiso me godrò.

    E lu cor fra tanti doni,

    lu più riccu, lu più bellu,

    pure accettalu da me.

  

–  PASTORELLO AL PRESEPE

 

So’ recato a Gesù un bell’agnillittu

lu  mejio che ci-haio jiò la stalla:

adè comme Gesù, biancu e graziusittu,

è sverdu e zurla comme ‘na farfalla.

Gesù Bambino jié vo’ tanto vène

a l’agnillittu, perché jié‘ssomiglia:

comme lui mansuetu se mantène,

e innocente ch’adè ‘na meraviglia.

Gesù vurrìa che cuscjì fosse tutti

li cristià: agnillitti per virtù;

ma ‘mmece tanti se fa tristi e brutti,

atro che agnelli…. adè tanti caprù.

Ma mo’ so’ risoluto e so’ prumisto,

a babbu e mamma, d’esse sempre vonu

e adesso lo prometto a Gesù Cristo

co’ l’agnillittu che jié lascio in dono.

“O Gesù accetta la preghiera mia

de core parlo, semprice e pricisu;

se agghio da esse ‘na pecora cattia

‘rporteme lassù, carinu mia !”

 

 

–  LETTERINA DI NATALE

 

              Caro babbo e cara mamma

Che ‘ota non so’ statu ‘bbidiente

e so’ dato quarche dispiacere,

me so’ comportatu da impertinente

e ve so fatto suffrì pe’ cose de gniente.

   Ve chiedo perdono e scusa

    so’ un fricu vivace e birichinu,

    e che òta me comporto male,

    ma ve voglio sempre tanto vène.

D’ora in poi non farrò più capricci

co’ la maestra, farrò li compiti,

non litigherò co’ li compagni

e ubbidirò sempre a  mammina.

   Questo ve lo giuro e ve lo prometto:

    sarrò sempre rispettosu,

    ubbidiente e studiosu;

    questo lo giuro e ve lo prometto

Spero tanto che Gesù Bambino,

che stanotte nascerà,

me farrà diventà più buono

e me manderà un regalino !

 

–  JOM’MATTI CO’ LA MOGLIE

“Arzete de bbottu , Jom’mattì

che addè non è più tempu de durmì:

Oh, che nòa! Oh, che nòa t’agghio da dì !

‘Na nòa da fatte sbalurdì !”

“Ma prorbio mo’ ?!

Che tanto me gusta de sta lungu, mocco’?

Iersera tardi so’ jitu a lettu,

stamatina  vulìo durmì fin’a le otto.

Ancora ha da cantà li galli!”

“Ma che dormi, ma che dormi, svegliete !

La noa è bella, de fuga, rrizzete !

E’ segnu che è ‘na cosa mutuvè bella,

che t’agghio da di’, no’ rcapo tra la pella !”

“Che gran nòa me porti mai?!

forse è vinutu Cesare Augusto da noi,

che le le tasse no’ le fa pagà  più?”

“Ma che dici, Jommattì, addè?

Là la grotta, la moglie d’u’ forestié

ha fatto un frichittu tantu villittu,

e l’angili nel ciel co’na gran luce

ch’un Re ad’è vinutu, dice

in terra ha portatu lu salutu,

cantanno: ‘Gloria scjìa:

è natu lu Messìa !

Pe’ gli uomini è gran bene

non più affanni, né pene !”

“Dimme, moglie mia cara,

questa notizia rara, chi te la recò ?”

“Isacco Salomo’, l’amicu to’.”

    “Oh! Addè me recordo

che nonnu miu, bon’anema, sempre dicìa:

    “Presto, o figliu, ha da vinì,

    quillu che tutti ce libbererà

    da tutte queste pene e d’ogni male.

    E lu profeta lo disse che un dì,

    sarrìa natu verso Bettelè,

    e la vinuta sua quajiò da nu’

    ci-arrìa recato la felicità !”

“Mo, donca, Jommattì, scjì soddisfattu ?

Te pare, no? che scjìa la virità.”

“Scjine! E dì mpo’: ce vulimo jiì a troallu ?”

“E quanno scjìa questo: jimo !”

“Jimo a vedé lu bellu frichittu.

io jiè farrò ‘na sonatella

lu core jié faremo rallegrà.”

“E jimo a Bethlemme, da Maria,

gradita jié sarrà la compagnia”

 

“Scimo ‘rriati a la capanna santa,

su! Con tutti mo’ se canta:

è rriatu lu Messìa !”

 

  BIMBi a GESU’

Se ci-avessi un biscottino

lo darei a Gesù Bambino;

ma altro non ho niente

che jié putrìo regalà ?

Solo il mio cuoricino

posso dare a Gesù Bambino,

e spero che lo gradirà.

Io so’ tanto curiosa,

vojio jiì jiò la capanna

dietro ‘lla stella luminosa

per trovare la Madonna.

O cara, cara Madonna

dijielo tu al tuo Bambino

che accetta il mio cuoricino,

questo è il solo regalino

che glié voglio tanto fa !

Il Bambinel ricciuto,

con un celestial sorriso

il cuoricino ha preso

e l’ha stretto vicino al viso.

Sicura che l’ha gradito,

prima jiì voglio dare un bacio,

poi me ne vado a letto

con gli Angeli a sognar !

 

–  DAVANTI AL PRESEPE

 

Eccheme qua che mo’

Signori, eccheme qua ,

vedete che me stròo

‘gni annu de Natà ?

Vinìa quasci pioenne

quanno scappò de fora

e so’ cursu credenne

che non facesse ‘ ora.

E po’ co’ ‘ste cosacce,

credeteme ‘m parola

adè robba da facce

pure che capriola.

Ma quanno te so’ visto

che co’ lu Bambinellu

solamente ce sete misto

lu bove e l’asinellu;

vedenno d’èsse stati,

co’ lo vinicce quajiò,

me pare, trascurati

m’è dispiaciuto ‘mpo’.

Daero: io me ne murìo

quest’anno de vedellu

lu presepiu e cridìo

che fosse mpo’ più bellu;

‘mmece che ce tròo,

due o tre margutti

lu somarellu, co’ lu bòo

l’atri ce manca tutti.

Ma pe’ divve comme adè

‘sta gran peripezia

daete pure da sapé

che quanno se facìa

la gara de poesia

nsé troava più bellu

poeta che ce sia

meglio de l’asinellu !

Li poeti recitava ?

Oh! Non c’era reparu

sempre jé sse scappava

du’ versi pe’ lu somaru.

A sintì le vecchie

adè un bravu tenore

e pare che ciaca le recchie

porbio da professore.

E quanno se lodava

cuscì quillu marguttu

ce sse spacconegghiava

e se rleccava tuttu.

Ma quanno che tt’è stato

quest’anno li pastori,

credo che ha protestato

e non è scappati fori.

Quillu poru impresariu

che avìa su ‘na coperta

dipintu lu scenariu

rimase a bocca aperta.

E ‘na ota era belli

li fiumi co’ lu ponte

le grotte e li castelli:

jié se n’è ghiti a monte.

E per questo non se vede

le pecore in campagna,

e neanche ce se vede

le gagline che magna.

O artisti, e ditelo ora,

che d’è ‘sta porcheria ?

Se cce mittìi che pecora

dimme che jié facìa ?

Oh ! O forse ce pansavi

de fa ‘na grossa rimessa

se loco ce sistemavi

pupi de cartapesta ?

Piuttosto lu somaru

perché ce li scì mistu ?

Me c e s’ rrabbiatu

quanno che lo so’ vistu !

E vero che nu’ scimo

de la stessa famiglia,

e quillu llà vicino

porbio me ‘ssomiglia.

Però io so’ gelosu

de llu postu llà

e se ce se mette l’usu

chi me lu po’ leà ?

E mo’ me rraccommanno

quillu è lu postu mia,

lasciatu a me, quest’anno,

se nnò me vaco via !

 

–  BIMBA o BIMBO AL BAMBINELLO

 

Bambinellu, lu mejio che nasce

graziusu e bellu che sta su le fasce,

sotto a lu tettu de vile capanna

non ha lettu, pe’ facce la nanna.

   E lu bove jé sta appresso,

   l’asinellu fa lo stesso;

   lu rescalla co’ lu fiatu loro,

   lu Bambinelli sente ristoro.

Anch’io vurrìo fa lo stesso !

Gesù mio, adorarti spesso!

Da piccolett(a\o) cumincerò,

da grandicell(a\o) continuerò.

   Vorrei pregarti sera e matina

   vorrei chiamar papà e mammina !

   Ma è finito il mio parlare;

   che me potete regalare ?

Oh ! No ! Non voglio nulla;

sono parole da fanciull(a\o)

e non sono un(a\e)  dottor(a\e),

lo sai tu mio buon Signore.

   Pregherò il buon Gesù

   che me dia tante virtù

   e che me faccia ubbidiente,

  e rispettosa della gente.

Ve saluto a tutti quanti

co’ l’Angili e li Santi;

nessuno se prenda affanno

buona sera e bon Capodanno !

 

–  NINNA NANNA – ONE’, ONE’

 

Onè, onè, onè

edè natu Nazzarè,

tre la paglia e tra lo fié.

Ci statìa in compagnia

San Giuseppe con Maria.

Giuseppe lavava,

Maria stirava.

-Zitto, caro figlio,

ch’adesso te piglio,

‘n bracciu de mamma

e te faccio la nanna.-

 

–  ‘NA PAROLA PE’ FINI’

 

Ecculu ecco, ‘stu poru Jisè !

Venne l’utumu prorbio comme me,

gnorsì io vengo per mannatu espresso

de quilli che ha parlato nzo adesso.

E’ vinutu e m’ha ditto a scottadete:

“Jisè, comme se fa ? ‘Nte tirà a rrete !

A fa li cumprimenti ammo’ me tocca;

a te te vasta de rraprì la vocca.

Co’ quell’ucchitti scjì belli e lucenti

scjì natu apposta pe’ li cumprimenti !

Meno male che tanto l’ha capita

‘stu chiacchiarò finarmente parla!

Pe’ ‘na cosa sverda e pulita,

jira, jira ce vulimo nu’.

Nu’ che per mà che cosa scjimo isto

e non chi anco’ li denti non ha misto.

‘Nante vinuti, ecco a parlà fino,

chissà che se cridìa, parlà latino ?

Ce vò la lingua italiana schietta,

sennò non se capisce ‘na saetta !

Ma per quet’annu comme è ghita, è gghita,

ma natr’annu, se Dio me da la vita,

lu presepiu vojio fa da me,

e fa’ vedé che sa fa Jisè !

A propositu và; m’ero scordatu

d’esporre tuttu quantu lu mannatu.

Io dunque a nome de li chiacchiarò

vengo a ringraziavve tutti quanti

perché ce scete avuto la virtù

de sta a sintì le poesie e li canti.

E scjì che non c’è vuluti li purmù boni

pe’ sciroppasse tanti sbagli e stoni !

Grazie, grazie ! Signori ! O bene o male

io parlo co’ lu core, parlo papale.

   Addè agghio fatto ! Jié starra bbè a cossoro ?

Se non jié sta vè, che ce venga loro!”

 

 

 

–  UN PICCOLO AL SANTO BIMBO

Santu Bambinellu

io puro so’ piccolino

voglio durmì co’ te,

co’ la croce da capo e da pe’;

verrà le mamme nostre

ce dirrà lu Paternostru;

le mamme è ‘rriate,

che lu sonnu ci-ha portatu,

dacimece un mascjittu,

durmino allegramente,

scjia lodato Dio Patre onnipotente !

 

–  DU’ PAROLE PE’ FINI’

Oh ! E’ finita finarmente

‘sta mezz’ora d’agonia,

quascjì, quascj mo’ se sente

‘na gran voglia de jiì via !

Ma cuscjì non sta vène

a partisse a bocca asciutta,

io ve roppo le cotenne

e ve ‘ntrono la marzucca

Però, prima che comenza

voglio fa notà  u’ ‘nso che:

voglio davve la sentenza

de lo fatto fino addè.

Perdonate li cantori

che stasera era sfelati,

ce vulìa li pummidori

ma niscjiù se l’ha portati.

Quilli po’ che ha cuminciato,

per de primi lo cantà,

no’ ‘nve pare che ha stonato ?

Ch’ha ‘bbajiato comme cà ?

E l’artisti de cartellu,

ch’è vinuti a recità,

ha sturdito lu Bambinellu

co’ lo tanto rajionà.

Se ‘sta òta è ghita male,

ve perdono, pacienza,

scimo anco’ sotto Natale

ve dacimo l’indurgenza.

Natra òta, cari mia

se volete jiì dabbè,

ve ce vò la puisia

‘mparata prorbio vè.

Che se nno’ li sentirete

se che soni, se che festa

ve faremo, quanti scete,

fischieremo a scarga testa.

Prima ppo’ de jicce via

de lascià quistu Signore

du’ parole ce vurrìa

dette vè, prorbio de core

Oh!…. A nujia tocca

venne qua cucchittu véllu

che co’ te se rfà la vocca

‘sti signori e lu Bambinellu.

Dunque su! che jié dicemo ?

-Io non saccio che mme dì ! –

Tira via le mpronteremo

du’ parole pe’ finì….

Vu che scete tanto voni,

de li raji e de li stoni,

de li versi e de li canti,

perdonate tutti quanti.

Che se nu’non jimo in guerra

ce rvidimo a Carnoà !

ma chissà su questa terra

per allora che sarrà ?!

Ve ringrazio, addè de core,

e ve faccio ‘na preghiera;

se campimo miei signori

ce rvidimo, bona sera !!!”

 

Auguri!

 

 

 

 

 

 

 

 

N a t a l e

 

P o e t i c o

 

 

DIALETTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

RACCOLTA DI VARI TESTI POPOLARI

 

 

 

====       INDICE

 

Dialogo e stornelli                                  3

Viva  Nata’                                              4

Le disgrazie de Jiampà                          5

La nascita annunciata tra le bestie 7

Ritorna Jiampà                                        7

Il Neonato                                            10

Corri ragazzino                                     11

La fijiu de Jiampà                              11

L’asino nel presepe                             14

Stornelli                                               14

Cantata de Nata’                                   16

La notte de Natà parla le bestie   18

Pastori al presepe                               20

O divinu Bambinellu                       24

Pastorello al presepe                         24

Letterina di Natale                          25

Jiom’mattì co’ la moglie                    26

Bimbi a Gesù                                     27

Davanti al presepe                             28

Al Bambinello                                   31

Ninna nanna                                        32

‘Na parola pe’ finì                           32

Un piccolo al santo Bimbo              34

Due parole pe’ finì                          34

 

           <digitato da Albino Vesprini>

 

  DIALOGO NATALIZIO

                   (fra Joannì e Francì)

 1. Quann’ecco s’è saputo che c’era lu presepiu

non poli ‘mmaginà comme so’ cursu qua.

 1. Dì mpo’, compà Francì, va vèe o non va vè ?
 2. La grotta a Bettlemme me pare de vedé !
 3. Pure la luce ‘lettraca ce scimo misto llà.
 4. A dìttala papale, ‘sta luce non me cce stà:

Jesù nascì de notte, senza ‘stu splennore.

 1. Ecco te vulìo! C’era una stella co’ ‘n gran faore.
 2. Toh ! ‘n’ero fatto mente: ci-hai mille e più rajiò.

Ma dì: tutta ‘sta jente, ch’adè vinute a ffà ?

 1. C’è ‘n’atra nuvità: ci sta li canti addè.
 2.  Li canti ? Dunque pure li soni, discursi e puisia!
 3. Ma certo: che diamenne ! cose in granne !

          Tu voi recità che cco’ ?

 1. Non me lo dì du’ ote ! Ma, ecco: ‘stu momentu

non saprìa che dì, tu me credi  Joannì ?!

 1. E purassà, Francì: ma che d’è ‘sse smorfie addè?!

        parla comme sarristi parlato a Betlemme.

 1. Se putrìa fa, anch’ecco! Fammece pensà. Ah!

“O graziosu Bambinellu;

a datte ‘na cosetta ci-agghio addè

vòi sapè ch’adè ? Ci-agghio  un core

che per te ogghi e sempre batterà !”

 1. Ma chi, compà, te facìa cuscì brau?

         A sintitte parlà se starrìa senza magnà !

 1. Addè tu Joannì, du’ versi ‘mprontali e belli,

magari du’ stornelli. falli sintì a ‘ste persò.

 1.   Vo’ porbio du’ stornelli: stalli a sintì, s’è belli:

   —Fior de veselli

   tunno la grotta pascola tranquilli

   du’ vo’, lu somarittu, co’ l’agnelli.

   —Fior de ‘marantu

   un Bambinellu è natu ‘stu momentu

   che vè a sciugà dell’omu lu gran piantu.

   —Fiore de mela

   un angiulittu per l’aria cala

   sopra la terra e gran mistero svela.

   —Fiore de rosa

   de ‘na grotta, ché non ci-ha la casa

   su ‘na greppia, carinu, se riposa.

   —Fiore d’acace

   gloria su ‘n cielo – ‘ntona ‘na voce –

   e all’omu su la terra: amore e pace.

   —Fiore de canna

   tutto è fatto: e la Madonna

   sta a cantà a Gesù la ninna nanna.

  (Testo adattato: di d.Nazzareno Franceschetti)

 

–  VIVA NATA’

Ecco Natà, è vunutu anche quest’annu,

viva Natà, che mora lu malannu.

In atri tempi, de li vecchi antichi

Natà era festa, specie de li frichi,

perché li frichi, tra la bona jente

issi se la gudìa, massimamente;

ma ppo’ a la fine, era festa per tutti

o joanotti o vecchi, o vélli o vrutti.

Racconta lu vicchittu de Jampà

la vèlla festa che facìa de Natà,

che sempre ogni annu in quillu santu dì

era ‘vvizzu a vinì a vedé Gesù Bambì.

Quanno a Natà la jente se ‘ncontrava

era strette de mà, ce sse rallegrava.

Lu salutu più bellu e più frequente

era: “Facete Natà allegramente !”

La sera de Natà era ppo’ un festo’

brocculi, baccalà, cena e ceno’ !!!

Nu rringraziimo Dio che tanto

scimo ‘rriati a quistu Natà santo !

Cuscjì anche quest’anno, se Dio vòle,

Natà farrimo meglio che se pòle.

Quello che addè se potrà fà da nu’

sapete se che d’è ? Pregà Gesù,

che ce daca la pace, che cuscjì

non se po’ jiì più avanti, ‘nse po’ jiì…

Amici, in questa santa occascjiò,

ve so’ parlato da predicato’.

Ve so’ parlato comme so’ pututo.

Addè ve dico ciao e ve saluto !

               (Mons Giovanni Cicconi)

 

  LE DISGRAZIE DE JIAMPA’

Ma diceteme mpo’ se se po’ dà

‘n’omu piu sfurtunatu de Jampà !

Ci-aio un agnillittu ch’era un gioellu,

biancu comme la nea, tunnittu e bellu,

e lu ‘lleava pe’ recallu in donu

a Jesù Bambinellu che è assai bonu.

Ma a quisti munnu ‘nse po’ fa ‘na pigna

che te la scoccia lu momò, per tigna.

Un jornu me tte scappa da la stalla

e me sse ‘ttacca a fugghià pe’ ‘na valla;

sarda comme un caprittu…. Li frichì

non pensa mai comme po’ jiì a finì:

‘rrarrio a pijiallu…. non me crederete:

corre l’agnellu, Jampà corre arrète

currimo tutti e do’…. me pare gghià

d’aellu pe’ la coda, tra le mà !….

Quann’ecco che d’un sitacciu niru e cupu,

te scappa fori un birbacciò de lupu.

Me sse jielò lo sango pe’ la vita.

Dissi: “Poru Jampà, mo’ scjì è finita !

Poru agnillittu miu…. Quillu birbò

se lu pappa comme un ficu vordo’..

Te sse pozza rremponne, te sse pozza !

lupacciu malidittu che te strozza!”

Ma le disgrazie, ecco, non ha fine;

m’era natu un parittu de gajine,

ma, non me rrentra un dì, jò lu pujià

‘na gorba, che se pozza scortecà !

Ce vidimo gajine…. Dentro la coa

due piumme e un viccu ce sse stroa !

E intanto so’ duvutu vinì qua

comme un salame, senza co’ per mà !

Ma quest’annu che rvè, se Dio lo vo’

agghio pensato de ‘lleà du’ vo’.

E cuscì gorba e lupu che sse ‘mpicca !

Lu musu certo non me cce lu ficca !

Se Sant’Antò me li guarda tutti e do’

agghi ‘ngrassalli comme du’ marro’;

e ppo’ a Gesù Bambì li recherò

pe’ rrefrancamme de quit’annu ancò.

Non ce credete vu’ ? E’ cuscjì. per grillu!

Jampà l’ha ditto, Jampà è sempre quillu

                             (Mons Giovanni Cicconi)

 

–  LA NASCITA ANNUNCIATA TRA LE BESTIE

Chicchirichì: è nato Gesù

Parla lu bove: ‘ndo’ ve stà ?

La pecora dice: Be-bethlemme

L’asino dice: jiemo, jiemo

Risponde lu picciò: è troppo tardi

Risponde lu cà: de sicuro ce sse va !

 

  RITORNA  JIAMPA

Non saccio se anco’ ve ricordete

de li poru Jampà dell’annu arrete.

Dissi che ce rvidiamo: eccheme qua !

Rimireteme mpo’ se so’ Jampà.

Vuatri, mo’ me direte: ma tu l’atr’annu

prumittisci che, sarvu ‘gni malannu,

a Jesù avristi dato un par de vo’:

ebbè, li scji portati, scì o no ?

No, no li so’ portati, cocchi mia:

vu sapete che quanno su ‘na casa

comenza male, fa tabula rasa.

Nonna dicìa: vesogna pregà Dio

che sopra non ce casca lo cattìo,

e lo cattìo è castatu tuttu quantu

su Jampà, de’ mannallu porbio a spiantu.

Aéte da sapé che du’ manzitti

m’ero comprato apposta picculitti,

pe’ ‘llealli da me, e po’ a Natà

portalli a lu Bambinu a regalà.

Pe’ falli cresce co’ devoziò

se facette un triduu a Sant’Antò.

A capu de duatre sittimane

a un manzittucciu jé scroccò le mane.

Jié pigliò no’ nso che de brutto…urlò, mmugghiette

slungò scjì bbè le zampe, e se ne jette.

Me remarrà quist’atru, sarrìa vèlla

che anche a quist’atru léèsse la pella !

Cuscjì avvenne, no’ sbajiette un capijiu,

anche l’atru morette, poru fijiu !

Jié sse ficcò ‘na mosca su lu nasu,

parìa che lu momò l’aesse ‘ncattiitu.

La gaezza stuccò che lu tinìa,

troò la stalla aperta e scappò via.

Jiò ppe’ lu pratu corre che sse ‘mmazza,

e llà che sarda e che se scucumazza.

Io me ne ccorghio e corro co’ un momentu

ma scjì chi po’ fa a corre co’ lu ventu ?

Issu ci-ha quattro zampe i n’agghio do’,

piglialu mpo’ Jampà, mo’ che scappò.

Te va verso ‘na ripa vata, vata

ce casca jiò, fa tutta ‘na frittata.

Ce casca senza che se n’era ‘ccortu

e non si rrizza più, ce rmane mortu.

Corro llà de rète, era un pané d’osse !

Sentete deh, che stracciu de raccontu ?

Addè tirimo mpo’ tra nu’ lu cuntu:

se li manzitti mo’ n’è rriati qua

ve pare che scjia corpa de Jampà ?

Era impuscibbile mantené lu pattu,

m’ha rruinato li vruttu diavolacciu.

No’ m’ha jiutato nié; e pe l’avvinì

vojio rraprì l’occhi, voglio rraprì.

Certe promesse non le farrò più,

quello che ci-agghio mannerò a Gesù.

So’ ditto mannerò, perché adè ora

ch’ormà me rponna e più non vaca fora.

Addè me staco lleènne Jampanittu,

lu farò vergà, se fa l’umittu.

E qua ce mannerò issu de ‘sti dì

a portà lu regalu a Gesù Bambì.

Aéte da vedé che fijiolotto

grassu e tunnu, de me ce ne vo’ otto.

Io addè me ne vaco a dì n’Avemmaria

qua la capanna e ppo’ me vaco via.

Chi ce mantè, ‘nzitutto pregherò:

pe’ lu nostru amatissimu pasto’:

li Vambinellu jié dia tanto vè

per quanto issu ne po’ fa, a vu’ e a me.

Da ecco a cent’anni se lu portesse su,

ch’issu merita questo e assai di più.

Anco’ per vu’ che scete stati attenti

dirrò che cco’ a Gesù: scéte contenti ?

A rrivedecce…. non facete li tristi,

state allegramente…. ce scimo visti.

                  (Mons. Giovanni Cicconi)

 

–  IL NEONATO

Ma guarda mpo’, ma guardalu

guarda se quant’è bellu

benché scjia ancora picculu

‘stu caru Bambinellu.

Ed è lu primugenitu,

figliu de lu Padreternu

e te vè a nasce porbio

in mezzo dell’immernu.

Sta vè che ci sta l’Angili,

vinuti a fajie festa;

ma tra lu vo’ e tra l’asinu

ce puzzerà che ppesta !

Intanto guarda l’ommini,

che per sarvalli è natu;

sguazza, sta calli, eccetere

in mezzo a lu peccatu.

Scjì, scjì, tra tante ‘bbuschere

Tu Jesù Cristo mio

scjì fatto ‘ssu miraculu

de fatte omu-Dio.

Eppo’, munnu perdutu,

con quanta avrà voce,

griderà forte. “Ppìcculu,

ppìcculu, su la croce !”

Ma Tu però consolete

che ci sta tanti e tanti

che te vo’ dà lu core

che vo’ diventà santi;

io vojio esse, e credeme

unu de li più boni;

Tu in Paradisu porteme

a godé canti e soni !

 

    CORRI RAGAZZINO

Corri, corri ragazzino

che è nato Gesù Bambino;

Gesù bello che c’è nato

Gesù Cristo incoronato.

   Incoronato per la via.

   “Dove vai madre Maria ?”

   “Vo’ cercanno lu fugliu miu

   che è tre jorni che lu cerco

e non lu posso ritrova !”

Lo trovò in cima a un monte

che portava le ma’ giunte

co’ ‘na croce su le spalle:

   che buttava tanto sangue.

   La Madonna Immacolata

   si è alzata con dolore

   nel vedere il Redentore

morire in croce per amore

per sarvà l’omu peccatore.

 

–  LU FIJIU DE JIAMPA’ (Jiampanittu)

Ricordete, o no ? llu ‘icchittu

che era solitu a vinì,

tutti l’anni, zittu, zittu

a vedé Gesù Bambì ?

Ebbè, – è mortu – me direte.

Mortu no ! Dio ce ne scampa !

Giacché vu’ no’ lo sapete,

io ve dico che anco’ campa;

ma ormà l’anni jié pesa;

non camina più spiditu,

ha perduto mpo’ la ‘ntesa

quascjì, quascjì è rrembambitu.

Ecco ditto in du’ parole

perché issu qua non vè;

lascirìa le donne sole,

ma le zampe no’ lu rtè !

Poru babbu: m’ha chiamato

e m’ha ditto: “Coccu vèllu,

io jiarrìa comme in passato

a vedé li Vambinellu,

ma so’ vecchiu e per nu’ vecchi

le sciattate non va più;

tu la strada mo’ la zzecchi,

non putristi jicce tu ?

De Jesù va a la capanna,

dì che scjì lu fijiu mia,

dì che per vergà te manna

sentirai se ch’allegria !”

“Scjì, vabbu, vaco correnne”.

So’ ditto allo’ a mi pà.

Sarrìo vuluto avé le penne

lo potete immaghinà.

Corri, jira finalmente

so’ rriatu, eccheme qua.

Ve saluto, vona jente,

so’ lu fijiu de Jiampà.

Pe’ vinì véllu e pulitu,

‘nnanzi a ‘stu Bambin celeste,

me so’ misto lu vistitu

lu più bonu de le feste.

Eppo’, via con quisti pagni

corro e zumpo pe’ la valle,

e a ogni sardu li cargagni

me tucchìa fi’ su le spalle.

Corri, cerca, jira e rvorda

so’ rriatu oh, oh Te Demo !

E cusjì la prima vorda,

jente mia, statimo assemo.

Vu’ ‘na cosa me dicete,

se adè lecito sapella:

dunche che donu jié facete

a Jesù pe’ la Pasquella ?

Ah ! Capisco ! Stete zitti !

Vu’ jié déte cose in granne.

Gghià, a che serve che lo dica ?

Purittacciu adè Jampà;

ch’è un por’omu è storia antica,

cielo e terra ormai lo sa.

Ci-aiamo jiò la stalla,

‘na capretta e un par de vo’;

la capretta ‘gnà ‘llealla

e li vo’ è de lu patrò.

Poru vabbu era ‘lleato

quest’Aprì, du’ pucinelli:

ma mannaggia lu peccatu

li ‘mmazzò li martorelli.

Più unu è miseru e infelice

più rdiavulu ce la piglia.

Ma ci-ha rajiò quillu che dice:

“Bbuscarà chi se la ‘ppiglia !”

Pacienza ! Se oro e argento,

a Jesù non posso offrì,

un non so’ che ci-agghio qua dentro:

un core grossu ccuscjì,

jié lu metto porbio loco

tra lu vo’ e l’asinellu,

e cuscjì supplice invoco

quillu santu vambinellu:

“O Jesù che stai a jiacé,

tra lu vo’ e lu somarittu

‘mmezzo a issi un postu c’è

pe’ ‘stu poru Iampanittu ?

Te lascio loco lu core,

ppo’  ‘n gran bascjiu t’agghio a dà,

e te jiuro eterno amore

anche a nome de Jampà !”

   (Mons. Giovanni Cicconi)

 

 L’ASINO NEL PRESEPE

Io ‘na òta vose fà un presepiu in granne

co’ li pupi de coccia cuscjì vati,

la capannetta la fece de canne,

e peco e pecorà c’ero ‘ssettato.

Su lo meglio mancava lu somarittu;

non lu pòe stroà! Me l’era ruttu

tuttu quantu Gigetto, lu più ciuchittu.

E se capisce, smaniavo tuttu

anzi piagnìo. Disse mamma: “Ma su

che piagni a ffà ?”  “Me manca lu somaru.”

“Per tutto questo piagni, mettetece tu,

a quiss’anni, sai legge troppo poco!”

Io so’ ‘bbidito e me so’ mistu loco,

a fà la parte de lu somarellu.

Vu no’ ce credete, co’ ‘stu Vambinellu

ce sse sta vè e non poco.

Un bambinu cuscjì tanto caru,

tutti quanti jié duvrìa dà lu core;

ma lu munnu è pegghio de lu somaru,

immece che a Gesù a l’atro porta amore.

–  STORNELLI

(Cantati in due alternati(A|B) musica dello stornello)

 1. A) Fiori di lino

di ciclamini al dolce Gesù buono

voglio intrecciar, cantando, un mazzolino.

 1. B) Fior di giaggiolo

      vorrei rapir le stelle al nostro cielo

      e le notturne note all’usignolo.

 1. A) Fiori del mare

di stelle e di gorgheggi o dolce amore

serti e ghirlande a te voglio intrecciare.

 1. B) Fiori dei prati

      la tua bontà, o Maria, che il ciel allieti

      voglio cantar con gli stornelli alati.

 1. A) Fiore d’alloro

vorrei cantar dell’anima il sospiro

sopra le corde d’una cetra d’oro.

 1. B) Fiore di sera

       di tue virtù che il nostro cuore impara

       informerem la nostra vita intera.

 1. A) Fior d’ogni fiore

gli Angeli vedo azzurri come il mare

scendere a te, Gesù, piccolo Amore.

 1. B) Fiore del cielo

      mentre lottiamo in questo ingrato suolo

      coprici, o Madre, col tuo azzurro velo.

 1. A) Fior del sorriso

fa che al banchetto eterno, armonioso

tutti cantiam tue glorie in Paradiso.

 1. B) Fior del sorriso

      nel dolce di Maria seno amoroso

      ci stringeremo tutti in Paradiso.

 

A e B) Fior d’amaranti

           quando l’amore tuo ci tiene avvinti

           la vita è bella, fra sorrisi e pianti

A e B)  Fior del mattino

             non voglio viver mai da Te lontano

             o dolce amico mio, Gesù Bambino.

–  CANTATA DE NATA’

                       (dei girovaghi)

Ogghi che è Natale,

la festa principale,

lu Santu Bambinè

è Dio che ce vo’ vè !

   Cantino tutti quanti,

   co’ l’Angili e li Santi;

   cantino ad arda voce

   ch’adè natu Gesù doce.

Tra lu bove e l’asinellu

San Giuseppe vecchiarellu

se cavò lu suu mantellu

da lo friddo pe’ riparallu.

   Canta, canta con grand’onore

   ch’adè natu un bellu fiore;

   lu fiore che adè natu

   da lu cielu adè calatu.

“Dacce ‘n pezzu de pizza !”

“La pizza non c’è più !”

“Dacce armino du’ noce per u’ !”

   “Palomma, palommella

   che porti in quissu viccu ?”

   “Ce sta l’acqua a pisciarella,

    pe’ battezzà Gesù Cristu.”

Gesù Cristu è battezzatu,

dopo che in terra è natu.

Con Giuseppe e con Maria

mo’ battezza l’anema mia !”

  “’N ce dà cosa questa zia ?

Sennò ce ne jimo via,

co’ un Pater nostru e ‘n’Ave Maria !”

                Don Tarcisio Carboni

 

LA NOTTE DE NATA’ PARLA LE VESTIE +

Quanno venne Gesù su questa terra

cascava jiò la neve a secchie a secchie,

lo freddo te facìa cascà le recchie,

ma tutti eran in pace, niscjiù in guerra.

   Dentro ‘na grotta nacque un Vambinellu

   e no’ nse troava co’: che è un ciucchittu?

   Niente per rrescallà ‘llu picculittu.

   Facìa da focu un bue co’ ‘n’asinellu.

“Co’ sse recchiaccie fai ‘mpaurì lu Fricu,

leve d’esso ‘nnante, somaracciu:

porta via sse recchie cretinacciu

scjì prorbio un gran somaru, car’amicu.”

   Movendo ‘lle recchiaccie a paraventi,

   pe’ potesse scaccià li vocento’

   te procurava un’aria ‘llu testo’,

   che te facìa vallà tutti li denti.

“E zittu ‘n po’ – rispose lu somaru –

venni a scallà piuttosto il Re dei Re,

su, fatte ‘nnanzi, qui, vicino a me,

che, se io so’ bruttu, tu me po’ sta a paro !”

   “Però sta fermu co’ sse lunghe recchie,

   senno’ – dice lu bove – è quante ‘gnente,

   perché Jesù lo callo no’ lo sente,

   se tu jé fai lu ventu co’ le recchie.

E voglio mpo’ vedé se me dai retta !”

‘ppicciaca ‘na cornata a lu somaru….

ma quillu, allora, pe’ mostrasse paru

jié ‘llenta jiò lu ventre ‘na coppietta,

   e jié cce fece contà più d’una stella.

   Ma presto San Giuseppe te li ‘rrecchia

   e li fa coccolà presso la greppia;

   l’asinu se fece ‘na  ragliatella.

Se sveglia re leone a la ragliata:

s’arriccia li baffi e se lliscia la criniera,

e commanna a la rana trombettiera

de chiamà tuttu lu regnu a l’adunata.

   Gracchia la rana: “bra-cra-crra-qua-qua.”

   Se sveglia ogni animale all’improvviso,

   stira le zampe e ppo’ se sciacqua il viso,

   e se raduna presso lu pantà:

capre, leoni, pecore ed agnelli,

asini, coccodrilli ed elefanti:

insomma gli animali tutti quanti:

pesci, maiali, galli, rane e uccelli.

   E son disposti subboto in corteu;

   avanti gli animali più ciuchitti:

   api, zanzare, microbi e muschitti,

   addietro l’elefante, ‘llu babbeu.

Pare ‘na squadra de sett’otto armate,

fanno la fanteria le capre e i tori,

gli uccelli che ti sembran trimotori,

li pesci li direste corazzate.

   Giunta l’armata presso la capanna

   trova Gesù bambino appena natu

   du’ vestie che lu scalla co’ lu fiatu

   e Maria che jié canta: “Ninna Nanna .”

“Chi sarrìa, mamma, quillu che sta male?”

Ddomanna ‘ncuriusitu un agnillittu,

che va zumpenne e non se po’ sta fittu.

“Oh! Va che vedo: ‘n’angelu co’ l’ale !?!”

   “Zittu, mucciusu, ch’ecco non se parla,

   e che te vai zumpenne comme un grillu.”

   aggiunse minacciusu lu cunillu

   e conferma col capo ‘na farfalla.

Ecco, na vacca che vo’ fa un discursu:

“L’omu de frustate me scupizza

a me la paglia e lu’ magna la pizza,

beve lo vì e a me manco un sursu !”

   Salisce su ‘na sejia un somarellu,

   maestru straordinariu de la scola

   e la gajina ‘ccorda la mandòla

   e lu piccione sòna ‘n pifferellu.

Fa da sopranu un gallu e du’ o tre passiri,

fa da contralti la gajina e l’oca,

de tenore ce fa l’orsu e ‘na foca,

‘n’elefante e un porcu fan da vassi.

   A du’ cori se canta ‘llu pizzittu;

   tutti sta attenti a pijià lu tonu,

   lu zocculu rimbomba comme un tronu:

   è la nota d’avvio: senti ch’ effettu !

Lu primu coru co’ la destra recchia,

e l’atru co’ la sinistra l’incoraggia,

e fa sta zitta subboto ‘na gaggia,

ch’era stonata pegghio d’una secchia !

   Mastru somaru fa bbella figura !

   Move quelle du’ recchie tanto belle,

   e quanno non jié vasta manco quelle,

   aza la coda e ppo’ la rrebbutura.

Ed era cuscjì buffo llì a vedellu

dirige quella turba de cantanti

che,  prorbio lo dice tutti quanti:

se mise a ride pure lu Bambinellu.

   E mentre se ne andava lu serpente

   insieme a l’atre vestie tutte quante,

   un porce sarda in groppa all’elefante:

   “Ah ! Non cumincimo co’ le spente !”

                                                                <Grazie>

 

–  PASTORI AL PRESEPE

(Iacò, Pasquà,  Vincenellu e Melò)

 

 1. “O, Pasquà, per crispucè

vedo llà un luccicò

vatte a pescà, se che d’è !”

 1. E che scia, compà mia

lo putimo ddomannà

a custé che vè de qua ?”

 1. “Vincenellu, che scjì visto ?”
 2. Ch’hai sintito, ch’hai sintito ?”
 3. ” A cantà se sentìa de qua e de llà,

che te parìa, te dico, de sognà:

e jìa dicenne: “E’ natu, è natu

lu patrò de lu munnu che ve scjiojie

de lu jiù de lu demoniu e de lu peccatu.”

 1. Oh, scjì, dici daero ? E jimo, jamulu a troà !”
 2. “Ma de jicce non me la sento

senza portà gnente su le mà.”

 1. “Se rimedia che cosa:

bbocca su lu magazzì

c’è lo cascio, c’è lo vì,

l’oe, le mele, quelle rosa.”

 1. “Io, se pozzo, Vincenellu,

jié vurrìo ‘rrecà l’agnellu,

ma non saccio comme fa.

 1. “Ecco Jacò, ecco mi pa’ !”
 2. “Comme è tuttu stralunatu,

de certo issu c’è statu.”

 1. “Sentiremo che dirrà.”
 2. “O monelli, che facete ?

‘n’ete cosa vu’ sintito ?

Ch’agghio iduto ! Ch’agghio iduto !

 1. “Ci scjì statu Iacoella,

dentro quella capannella ?”

 1. “Ce so statu e so’ rvinutu

tuttu allegru e rconsolatu.”

 1. “E raccontece mi pa’.”
 2. “Che succede, che ci sta ?”
 3. ” Guara ‘lla sgangarata capannella

do’ mittimo de notte le peco.

La idi rluccecà comme ‘na stella

chee unu la vede sebbene dè cecu:

se non te pari l’occhi co’ le mà

pare prorbio che te vo’ cecà.”

 1. “Nu pure la vidimo,

ma che ce scjìa, no’ lo sapimo !”

 1. “Ma lasceteme finì,

che lo meglio vène addè:

che se vede vè llà dentro

un carucciu Bambinellu,

gnenoccia ! Quanto è bellu !

Jié sta accanto un ciucciurellu

e un manzittu ‘ngnenocchiatu

che lu scalla co’ lu fiatu.

Io avrìo vuluto dì che ccosa

ma ce credi munillittu

m’è toccato a stamme zittu,

e pe’ dì la virità,

jetti via senza parlà.”

 1. “A me pure ad’è successo,

de parlà co’ li signori

e non so’ stecato ‘na parola

comme s’aesse ‘n gnoccu in gola;

jimo tutti llà a vedé!

 1. Parlerete tutti e tre.
 2. “Non sapimo di’ gniè”.
 3. “A parlà non scete voni

perché anco’ non scete vecchi;

e allo’ stateve zitti

che parlo io per tutti vu’ !”

 1. VI. ME. “Che jié dirrai !”
 2. “Quello che ‘n’ete intiso mai !”

VI        ” O patrò, sentete mpo’,

se va vè ‘sta canzonetta,

che cuscindra in fretta in fretta

pe’ la mente addè me vè.

“Io so’ un poru pastorellu,

non ci’agghio oro o argentu

e ve prego d’esse contentu

de ‘lu core miu che ve do.

Vu’ per nu’ ve scete fattu

Vambinellu comme me;

me vorrete dunche vè

so ciuchittu comme vu’ !”

 1. “A nche a me, quattro versi addè me vè.

“O dorge Vambinellu

facete un risu de paradisu

e per me sarrò contentu,

e per me non cerco atro.

Ride lu celu quanno è stellatu,

quanno è fiuritu, ride lu pratu:

ride mi pà, ride mi mà,

ridimo nu’; ma de tanti,

niscjiù ride comme vu’ !”

 1. “Quanto n’agghio penta

de non aé studiato !!!

VI            “Se ci sta lu somarellu

a scallà lu Vambinellu,

comme putìmo avé paura

de non fà bbella figura ?”

 1. “Dici vè ! Nostro Signò,

de sicuro non me sbaglio,

vò lu core, vò lu co’ !”

 1. “Scjì, ji’mo tutti addè !”
 2. “E prighimulu per bbè !”
 3. “Jié dirrimo che ce scampi

d’ogni sorta de malanni !”

TUTTI:     “Per cent’anni, per mill’anni !”

 1. “Issu sulu sia Signore,

de ‘stu corpu e de ‘stu core !”

 1. “E sia cacciatu e sprefonnatu

lu diavulu birbò !”

VI        “Che vo’ sempre lu malannu

a’ogni sorta de persò !”

 1. “E ppo’ quanno de ‘sta vita,

ce se stuta la cannela,

che ce rrapra ‘lu regnu,

do’ non sudi e non se jela;

e llassù ce radunamo

a cantà: Te Deo laudamo !”

 

 

–  O DIVINU BAMBINELLU

O divinu Bambinellu

che scjì natu tra la paglia,

‘ccanto a l’asinu che rajia

e a lu vo’ che sta a mmugghià,

    che gradisci, coccu vèllu ?

     Gesù mio che me cunsigli ?

     Parla, e tutto Te darò !

     Ecco, voglio regalatte

tutta l’anama e lu core,

finché un dì il tuo splendore

‘n Paradiso me godrò.

    E lu cor fra tanti doni,

    lu più riccu, lu più bellu,

    pure accettalu da me.

  

–  PASTORELLO AL PRESEPE

 

So’ recato a Gesù un bell’agnillittu

lu  mejio che ci-haio jiò la stalla:

adè comme Gesù, biancu e graziusittu,

è sverdu e zurla comme ‘na farfalla.

Gesù Bambino jié vo’ tanto vène

a l’agnillittu, perché jié‘ssomiglia:

comme lui mansuetu se mantène,

e innocente ch’adè ‘na meraviglia.

Gesù vurrìa che cuscjì fosse tutti

li cristià: agnillitti per virtù;

ma ‘mmece tanti se fa tristi e brutti,

atro che agnelli…. adè tanti caprù.

Ma mo’ so’ risoluto e so’ prumisto,

a babbu e mamma, d’esse sempre vonu

e adesso lo prometto a Gesù Cristo

co’ l’agnillittu che jié lascio in dono.

“O Gesù accetta la preghiera mia

de core parlo, semprice e pricisu;

se agghio da esse ‘na pecora cattia

‘rporteme lassù, carinu mia !”

 

 

–  LETTERINA DI NATALE

 

              Caro babbo e cara mamma

Che ‘ota non so’ statu ‘bbidiente

e so’ dato quarche dispiacere,

me so’ comportatu da impertinente

e ve so fatto suffrì pe’ cose de gniente.

   Ve chiedo perdono e scusa

    so’ un fricu vivace e birichinu,

    e che òta me comporto male,

    ma ve voglio sempre tanto vène.

D’ora in poi non farrò più capricci

co’ la maestra, farrò li compiti,

non litigherò co’ li compagni

e ubbidirò sempre a  mammina.

   Questo ve lo giuro e ve lo prometto:

    sarrò sempre rispettosu,

    ubbidiente e studiosu;

    questo lo giuro e ve lo prometto

Spero tanto che Gesù Bambino,

che stanotte nascerà,

me farrà diventà più buono

e me manderà un regalino !

 

–  JOM’MATTI CO’ LA MOGLIE

“Arzete de bbottu , Jom’mattì

che addè non è più tempu de durmì:

Oh, che nòa! Oh, che nòa t’agghio da dì !

‘Na nòa da fatte sbalurdì !”

“Ma prorbio mo’ ?!

Che tanto me gusta de sta lungu, mocco’?

Iersera tardi so’ jitu a lettu,

stamatina  vulìo durmì fin’a le otto.

Ancora ha da cantà li galli!”

“Ma che dormi, ma che dormi, svegliete !

La noa è bella, de fuga, rrizzete !

E’ segnu che è ‘na cosa mutuvè bella,

che t’agghio da di’, no’ rcapo tra la pella !”

“Che gran nòa me porti mai?!

forse è vinutu Cesare Augusto da noi,

che le le tasse no’ le fa pagà  più?”

“Ma che dici, Jommattì, addè?

Là la grotta, la moglie d’u’ forestié

ha fatto un frichittu tantu villittu,

e l’angili nel ciel co’na gran luce

ch’un Re ad’è vinutu, dice

in terra ha portatu lu salutu,

cantanno: ‘Gloria scjìa:

è natu lu Messìa !

Pe’ gli uomini è gran bene

non più affanni, né pene !”

“Dimme, moglie mia cara,

questa notizia rara, chi te la recò ?”

“Isacco Salomo’, l’amicu to’.”

    “Oh! Addè me recordo

che nonnu miu, bon’anema, sempre dicìa:

    “Presto, o figliu, ha da vinì,

    quillu che tutti ce libbererà

    da tutte queste pene e d’ogni male.

    E lu profeta lo disse che un dì,

    sarrìa natu verso Bettelè,

    e la vinuta sua quajiò da nu’

    ci-arrìa recato la felicità !”

“Mo, donca, Jommattì, scjì soddisfattu ?

Te pare, no? che scjìa la virità.”

“Scjine! E dì mpo’: ce vulimo jiì a troallu ?”

“E quanno scjìa questo: jimo !”

“Jimo a vedé lu bellu frichittu.

io jiè farrò ‘na sonatella

lu core jié faremo rallegrà.”

“E jimo a Bethlemme, da Maria,

gradita jié sarrà la compagnia”

 

“Scimo ‘rriati a la capanna santa,

su! Con tutti mo’ se canta:

è rriatu lu Messìa !”

 

  BIMBi a GESU’

Se ci-avessi un biscottino

lo darei a Gesù Bambino;

ma altro non ho niente

che jié putrìo regalà ?

Solo il mio cuoricino

posso dare a Gesù Bambino,

e spero che lo gradirà.

Io so’ tanto curiosa,

vojio jiì jiò la capanna

dietro ‘lla stella luminosa

per trovare la Madonna.

O cara, cara Madonna

dijielo tu al tuo Bambino

che accetta il mio cuoricino,

questo è il solo regalino

che glié voglio tanto fa !

Il Bambinel ricciuto,

con un celestial sorriso

il cuoricino ha preso

e l’ha stretto vicino al viso.

Sicura che l’ha gradito,

prima jiì voglio dare un bacio,

poi me ne vado a letto

con gli Angeli a sognar !

 

–  DAVANTI AL PRESEPE

 

Eccheme qua che mo’

Signori, eccheme qua ,

vedete che me stròo

‘gni annu de Natà ?

Vinìa quasci pioenne

quanno scappò de fora

e so’ cursu credenne

che non facesse ‘ ora.

E po’ co’ ‘ste cosacce,

credeteme ‘m parola

adè robba da facce

pure che capriola.

Ma quanno te so’ visto

che co’ lu Bambinellu

solamente ce sete misto

lu bove e l’asinellu;

vedenno d’èsse stati,

co’ lo vinicce quajiò,

me pare, trascurati

m’è dispiaciuto ‘mpo’.

Daero: io me ne murìo

quest’anno de vedellu

lu presepiu e cridìo

che fosse mpo’ più bellu;

‘mmece che ce tròo,

due o tre margutti

lu somarellu, co’ lu bòo

l’atri ce manca tutti.

Ma pe’ divve comme adè

‘sta gran peripezia

daete pure da sapé

che quanno se facìa

la gara de poesia

nsé troava più bellu

poeta che ce sia

meglio de l’asinellu !

Li poeti recitava ?

Oh! Non c’era reparu

sempre jé sse scappava

du’ versi pe’ lu somaru.

A sintì le vecchie

adè un bravu tenore

e pare che ciaca le recchie

porbio da professore.

E quanno se lodava

cuscì quillu marguttu

ce sse spacconegghiava

e se rleccava tuttu.

Ma quanno che tt’è stato

quest’anno li pastori,

credo che ha protestato

e non è scappati fori.

Quillu poru impresariu

che avìa su ‘na coperta

dipintu lu scenariu

rimase a bocca aperta.

E ‘na ota era belli

li fiumi co’ lu ponte

le grotte e li castelli:

jié se n’è ghiti a monte.

E per questo non se vede

le pecore in campagna,

e neanche ce se vede

le gagline che magna.

O artisti, e ditelo ora,

che d’è ‘sta porcheria ?

Se cce mittìi che pecora

dimme che jié facìa ?

Oh ! O forse ce pansavi

de fa ‘na grossa rimessa

se loco ce sistemavi

pupi de cartapesta ?

Piuttosto lu somaru

perché ce li scì mistu ?

Me c e s’ rrabbiatu

quanno che lo so’ vistu !

E vero che nu’ scimo

de la stessa famiglia,

e quillu llà vicino

porbio me ‘ssomiglia.

Però io so’ gelosu

de llu postu llà

e se ce se mette l’usu

chi me lu po’ leà ?

E mo’ me rraccommanno

quillu è lu postu mia,

lasciatu a me, quest’anno,

se nnò me vaco via !

 

–  BIMBA o BIMBO AL BAMBINELLO

 

Bambinellu, lu mejio che nasce

graziusu e bellu che sta su le fasce,

sotto a lu tettu de vile capanna

non ha lettu, pe’ facce la nanna.

   E lu bove jé sta appresso,

   l’asinellu fa lo stesso;

   lu rescalla co’ lu fiatu loro,

   lu Bambinelli sente ristoro.

Anch’io vurrìo fa lo stesso !

Gesù mio, adorarti spesso!

Da piccolett(a\o) cumincerò,

da grandicell(a\o) continuerò.

   Vorrei pregarti sera e matina

   vorrei chiamar papà e mammina !

   Ma è finito il mio parlare;

   che me potete regalare ?

Oh ! No ! Non voglio nulla;

sono parole da fanciull(a\o)

e non sono un(a\e)  dottor(a\e),

lo sai tu mio buon Signore.

   Pregherò il buon Gesù

   che me dia tante virtù

   e che me faccia ubbidiente,

  e rispettosa della gente.

Ve saluto a tutti quanti

co’ l’Angili e li Santi;

nessuno se prenda affanno

buona sera e bon Capodanno !

 

–  NINNA NANNA – ONE’, ONE’

 

Onè, onè, onè

edè natu Nazzarè,

tre la paglia e tra lo fié.

Ci statìa in compagnia

San Giuseppe con Maria.

Giuseppe lavava,

Maria stirava.

-Zitto, caro figlio,

ch’adesso te piglio,

‘n bracciu de mamma

e te faccio la nanna.-

 

–  ‘NA PAROLA PE’ FINI’

 

Ecculu ecco, ‘stu poru Jisè !

Venne l’utumu prorbio comme me,

gnorsì io vengo per mannatu espresso

de quilli che ha parlato nzo adesso.

E’ vinutu e m’ha ditto a scottadete:

“Jisè, comme se fa ? ‘Nte tirà a rrete !

A fa li cumprimenti ammo’ me tocca;

a te te vasta de rraprì la vocca.

Co’ quell’ucchitti scjì belli e lucenti

scjì natu apposta pe’ li cumprimenti !

Meno male che tanto l’ha capita

‘stu chiacchiarò finarmente parla!

Pe’ ‘na cosa sverda e pulita,

jira, jira ce vulimo nu’.

Nu’ che per mà che cosa scjimo isto

e non chi anco’ li denti non ha misto.

‘Nante vinuti, ecco a parlà fino,

chissà che se cridìa, parlà latino ?

Ce vò la lingua italiana schietta,

sennò non se capisce ‘na saetta !

Ma per quet’annu comme è ghita, è gghita,

ma natr’annu, se Dio me da la vita,

lu presepiu vojio fa da me,

e fa’ vedé che sa fa Jisè !

A propositu và; m’ero scordatu

d’esporre tuttu quantu lu mannatu.

Io dunque a nome de li chiacchiarò

vengo a ringraziavve tutti quanti

perché ce scete avuto la virtù

de sta a sintì le poesie e li canti.

E scjì che non c’è vuluti li purmù boni

pe’ sciroppasse tanti sbagli e stoni !

Grazie, grazie ! Signori ! O bene o male

io parlo co’ lu core, parlo papale.

   Addè agghio fatto ! Jié starra bbè a cossoro ?

Se non jié sta vè, che ce venga loro!”

 

 

 

–  UN PICCOLO AL SANTO BIMBO

Santu Bambinellu

io puro so’ piccolino

voglio durmì co’ te,

co’ la croce da capo e da pe’;

verrà le mamme nostre

ce dirrà lu Paternostru;

le mamme è ‘rriate,

che lu sonnu ci-ha portatu,

dacimece un mascjittu,

durmino allegramente,

scjia lodato Dio Patre onnipotente !

 

–  DU’ PAROLE PE’ FINI’

Oh ! E’ finita finarmente

‘sta mezz’ora d’agonia,

quascjì, quascj mo’ se sente

‘na gran voglia de jiì via !

Ma cuscjì non sta vène

a partisse a bocca asciutta,

io ve roppo le cotenne

e ve ‘ntrono la marzucca

Però, prima che comenza

voglio fa notà  u’ ‘nso che:

voglio davve la sentenza

de lo fatto fino addè.

Perdonate li cantori

che stasera era sfelati,

ce vulìa li pummidori

ma niscjiù se l’ha portati.

Quilli po’ che ha cuminciato,

per de primi lo cantà,

no’ ‘nve pare che ha stonato ?

Ch’ha ‘bbajiato comme cà ?

E l’artisti de cartellu,

ch’è vinuti a recità,

ha sturdito lu Bambinellu

co’ lo tanto rajionà.

Se ‘sta òta è ghita male,

ve perdono, pacienza,

scimo anco’ sotto Natale

ve dacimo l’indurgenza.

Natra òta, cari mia

se volete jiì dabbè,

ve ce vò la puisia

‘mparata prorbio vè.

Che se nno’ li sentirete

se che soni, se che festa

ve faremo, quanti scete,

fischieremo a scarga testa.

Prima ppo’ de jicce via

de lascià quistu Signore

du’ parole ce vurrìa

dette vè, prorbio de core

Oh!…. A nujia tocca

venne qua cucchittu véllu

che co’ te se rfà la vocca

‘sti signori e lu Bambinellu.

Dunque su! che jié dicemo ?

-Io non saccio che mme dì ! –

Tira via le mpronteremo

du’ parole pe’ finì….

Vu che scete tanto voni,

de li raji e de li stoni,

de li versi e de li canti,

perdonate tutti quanti.

Che se nu’non jimo in guerra

ce rvidimo a Carnoà !

ma chissà su questa terra

per allora che sarrà ?!

Ve ringrazio, addè de core,

e ve faccio ‘na preghiera;

se campimo miei signori

ce rvidimo, bona sera !!!”

 

Auguri!

 

 

 

 

 

 

 

 

N a t a l e

 

P o e t i c o

 

 

DIALETTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

RACCOLTA DI VARI TESTI POPOLARI

 

 

 

====       INDICE

 

Dialogo e stornelli                                  3

Viva  Nata’                                              4

Le disgrazie de Jiampà                          5

La nascita annunciata tra le bestie 7

Ritorna Jiampà                                        7

Il Neonato                                            10

Corri ragazzino                                     11

La fijiu de Jiampà                              11

L’asino nel presepe                             14

Stornelli                                               14

Cantata de Nata’                                   16

La notte de Natà parla le bestie   18

Pastori al presepe                               20

O divinu Bambinellu                       24

Pastorello al presepe                         24

Letterina di Natale                          25

Jiom’mattì co’ la moglie                    26

Bimbi a Gesù                                     27

Davanti al presepe                             28

Al Bambinello                                   31

Ninna nanna                                        32

‘Na parola pe’ finì                           32

Un piccolo al santo Bimbo              34

Due parole pe’ finì                          34

 

           <digitato da Albino Vesprini>

 

  DIALOGO NATALIZIO

                   (fra Joannì e Francì)

 1. Quann’ecco s’è saputo che c’era lu presepiu

non poli ‘mmaginà comme so’ cursu qua.

 1. Dì mpo’, compà Francì, va vèe o non va vè ?
 2. La grotta a Bettlemme me pare de vedé !
 3. Pure la luce ‘lettraca ce scimo misto llà.
 4. A dìttala papale, ‘sta luce non me cce stà:

Jesù nascì de notte, senza ‘stu splennore.

 1. Ecco te vulìo! C’era una stella co’ ‘n gran faore.
 2. Toh ! ‘n’ero fatto mente: ci-hai mille e più rajiò.

Ma dì: tutta ‘sta jente, ch’adè vinute a ffà ?

 1. C’è ‘n’atra nuvità: ci sta li canti addè.
 2.  Li canti ? Dunque pure li soni, discursi e puisia!
 3. Ma certo: che diamenne ! cose in granne !

          Tu voi recità che cco’ ?

 1. Non me lo dì du’ ote ! Ma, ecco: ‘stu momentu

non saprìa che dì, tu me credi  Joannì ?!

 1. E purassà, Francì: ma che d’è ‘sse smorfie addè?!

        parla comme sarristi parlato a Betlemme.

 1. Se putrìa fa, anch’ecco! Fammece pensà. Ah!

“O graziosu Bambinellu;

a datte ‘na cosetta ci-agghio addè

vòi sapè ch’adè ? Ci-agghio  un core

che per te ogghi e sempre batterà !”

 1. Ma chi, compà, te facìa cuscì brau?

         A sintitte parlà se starrìa senza magnà !

 1. Addè tu Joannì, du’ versi ‘mprontali e belli,

magari du’ stornelli. falli sintì a ‘ste persò.

 1.   Vo’ porbio du’ stornelli: stalli a sintì, s’è belli:

   —Fior de veselli

   tunno la grotta pascola tranquilli

   du’ vo’, lu somarittu, co’ l’agnelli.

   —Fior de ‘marantu

   un Bambinellu è natu ‘stu momentu

   che vè a sciugà dell’omu lu gran piantu.

   —Fiore de mela

   un angiulittu per l’aria cala

   sopra la terra e gran mistero svela.

   —Fiore de rosa

   de ‘na grotta, ché non ci-ha la casa

   su ‘na greppia, carinu, se riposa.

   —Fiore d’acace

   gloria su ‘n cielo – ‘ntona ‘na voce –

   e all’omu su la terra: amore e pace.

   —Fiore de canna

   tutto è fatto: e la Madonna

   sta a cantà a Gesù la ninna nanna.

  (Testo adattato: di d.Nazzareno Franceschetti)

 

–  VIVA NATA’

Ecco Natà, è vunutu anche quest’annu,

viva Natà, che mora lu malannu.

In atri tempi, de li vecchi antichi

Natà era festa, specie de li frichi,

perché li frichi, tra la bona jente

issi se la gudìa, massimamente;

ma ppo’ a la fine, era festa per tutti

o joanotti o vecchi, o vélli o vrutti.

Racconta lu vicchittu de Jampà

la vèlla festa che facìa de Natà,

che sempre ogni annu in quillu santu dì

era ‘vvizzu a vinì a vedé Gesù Bambì.

Quanno a Natà la jente se ‘ncontrava

era strette de mà, ce sse rallegrava.

Lu salutu più bellu e più frequente

era: “Facete Natà allegramente !”

La sera de Natà era ppo’ un festo’

brocculi, baccalà, cena e ceno’ !!!

Nu rringraziimo Dio che tanto

scimo ‘rriati a quistu Natà santo !

Cuscjì anche quest’anno, se Dio vòle,

Natà farrimo meglio che se pòle.

Quello che addè se potrà fà da nu’

sapete se che d’è ? Pregà Gesù,

che ce daca la pace, che cuscjì

non se po’ jiì più avanti, ‘nse po’ jiì…

Amici, in questa santa occascjiò,

ve so’ parlato da predicato’.

Ve so’ parlato comme so’ pututo.

Addè ve dico ciao e ve saluto !

               (Mons Giovanni Cicconi)

 

  LE DISGRAZIE DE JIAMPA’

Ma diceteme mpo’ se se po’ dà

‘n’omu piu sfurtunatu de Jampà !

Ci-aio un agnillittu ch’era un gioellu,

biancu comme la nea, tunnittu e bellu,

e lu ‘lleava pe’ recallu in donu

a Jesù Bambinellu che è assai bonu.

Ma a quisti munnu ‘nse po’ fa ‘na pigna

che te la scoccia lu momò, per tigna.

Un jornu me tte scappa da la stalla

e me sse ‘ttacca a fugghià pe’ ‘na valla;

sarda comme un caprittu…. Li frichì

non pensa mai comme po’ jiì a finì:

‘rrarrio a pijiallu…. non me crederete:

corre l’agnellu, Jampà corre arrète

currimo tutti e do’…. me pare gghià

d’aellu pe’ la coda, tra le mà !….

Quann’ecco che d’un sitacciu niru e cupu,

te scappa fori un birbacciò de lupu.

Me sse jielò lo sango pe’ la vita.

Dissi: “Poru Jampà, mo’ scjì è finita !

Poru agnillittu miu…. Quillu birbò

se lu pappa comme un ficu vordo’..

Te sse pozza rremponne, te sse pozza !

lupacciu malidittu che te strozza!”

Ma le disgrazie, ecco, non ha fine;

m’era natu un parittu de gajine,

ma, non me rrentra un dì, jò lu pujià

‘na gorba, che se pozza scortecà !

Ce vidimo gajine…. Dentro la coa

due piumme e un viccu ce sse stroa !

E intanto so’ duvutu vinì qua

comme un salame, senza co’ per mà !

Ma quest’annu che rvè, se Dio lo vo’

agghio pensato de ‘lleà du’ vo’.

E cuscì gorba e lupu che sse ‘mpicca !

Lu musu certo non me cce lu ficca !

Se Sant’Antò me li guarda tutti e do’

agghi ‘ngrassalli comme du’ marro’;

e ppo’ a Gesù Bambì li recherò

pe’ rrefrancamme de quit’annu ancò.

Non ce credete vu’ ? E’ cuscjì. per grillu!

Jampà l’ha ditto, Jampà è sempre quillu

                             (Mons Giovanni Cicconi)

 

–  LA NASCITA ANNUNCIATA TRA LE BESTIE

Chicchirichì: è nato Gesù

Parla lu bove: ‘ndo’ ve stà ?

La pecora dice: Be-bethlemme

L’asino dice: jiemo, jiemo

Risponde lu picciò: è troppo tardi

Risponde lu cà: de sicuro ce sse va !

 

  RITORNA  JIAMPA

Non saccio se anco’ ve ricordete

de li poru Jampà dell’annu arrete.

Dissi che ce rvidiamo: eccheme qua !

Rimireteme mpo’ se so’ Jampà.

Vuatri, mo’ me direte: ma tu l’atr’annu

prumittisci che, sarvu ‘gni malannu,

a Jesù avristi dato un par de vo’:

ebbè, li scji portati, scì o no ?

No, no li so’ portati, cocchi mia:

vu sapete che quanno su ‘na casa

comenza male, fa tabula rasa.

Nonna dicìa: vesogna pregà Dio

che sopra non ce casca lo cattìo,

e lo cattìo è castatu tuttu quantu

su Jampà, de’ mannallu porbio a spiantu.

Aéte da sapé che du’ manzitti

m’ero comprato apposta picculitti,

pe’ ‘llealli da me, e po’ a Natà

portalli a lu Bambinu a regalà.

Pe’ falli cresce co’ devoziò

se facette un triduu a Sant’Antò.

A capu de duatre sittimane

a un manzittucciu jé scroccò le mane.

Jié pigliò no’ nso che de brutto…urlò, mmugghiette

slungò scjì bbè le zampe, e se ne jette.

Me remarrà quist’atru, sarrìa vèlla

che anche a quist’atru léèsse la pella !

Cuscjì avvenne, no’ sbajiette un capijiu,

anche l’atru morette, poru fijiu !

Jié sse ficcò ‘na mosca su lu nasu,

parìa che lu momò l’aesse ‘ncattiitu.

La gaezza stuccò che lu tinìa,

troò la stalla aperta e scappò via.

Jiò ppe’ lu pratu corre che sse ‘mmazza,

e llà che sarda e che se scucumazza.

Io me ne ccorghio e corro co’ un momentu

ma scjì chi po’ fa a corre co’ lu ventu ?

Issu ci-ha quattro zampe i n’agghio do’,

piglialu mpo’ Jampà, mo’ che scappò.

Te va verso ‘na ripa vata, vata

ce casca jiò, fa tutta ‘na frittata.

Ce casca senza che se n’era ‘ccortu

e non si rrizza più, ce rmane mortu.

Corro llà de rète, era un pané d’osse !

Sentete deh, che stracciu de raccontu ?

Addè tirimo mpo’ tra nu’ lu cuntu:

se li manzitti mo’ n’è rriati qua

ve pare che scjia corpa de Jampà ?

Era impuscibbile mantené lu pattu,

m’ha rruinato li vruttu diavolacciu.

No’ m’ha jiutato nié; e pe l’avvinì

vojio rraprì l’occhi, voglio rraprì.

Certe promesse non le farrò più,

quello che ci-agghio mannerò a Gesù.

So’ ditto mannerò, perché adè ora

ch’ormà me rponna e più non vaca fora.

Addè me staco lleènne Jampanittu,

lu farò vergà, se fa l’umittu.

E qua ce mannerò issu de ‘sti dì

a portà lu regalu a Gesù Bambì.

Aéte da vedé che fijiolotto

grassu e tunnu, de me ce ne vo’ otto.

Io addè me ne vaco a dì n’Avemmaria

qua la capanna e ppo’ me vaco via.

Chi ce mantè, ‘nzitutto pregherò:

pe’ lu nostru amatissimu pasto’:

li Vambinellu jié dia tanto vè

per quanto issu ne po’ fa, a vu’ e a me.

Da ecco a cent’anni se lu portesse su,

ch’issu merita questo e assai di più.

Anco’ per vu’ che scete stati attenti

dirrò che cco’ a Gesù: scéte contenti ?

A rrivedecce…. non facete li tristi,

state allegramente…. ce scimo visti.

                  (Mons. Giovanni Cicconi)

 

–  IL NEONATO

Ma guarda mpo’, ma guardalu

guarda se quant’è bellu

benché scjia ancora picculu

‘stu caru Bambinellu.

Ed è lu primugenitu,

figliu de lu Padreternu

e te vè a nasce porbio

in mezzo dell’immernu.

Sta vè che ci sta l’Angili,

vinuti a fajie festa;

ma tra lu vo’ e tra l’asinu

ce puzzerà che ppesta !

Intanto guarda l’ommini,

che per sarvalli è natu;

sguazza, sta calli, eccetere

in mezzo a lu peccatu.

Scjì, scjì, tra tante ‘bbuschere

Tu Jesù Cristo mio

scjì fatto ‘ssu miraculu

de fatte omu-Dio.

Eppo’, munnu perdutu,

con quanta avrà voce,

griderà forte. “Ppìcculu,

ppìcculu, su la croce !”

Ma Tu però consolete

che ci sta tanti e tanti

che te vo’ dà lu core

che vo’ diventà santi;

io vojio esse, e credeme

unu de li più boni;

Tu in Paradisu porteme

a godé canti e soni !

 

    CORRI RAGAZZINO

Corri, corri ragazzino

che è nato Gesù Bambino;

Gesù bello che c’è nato

Gesù Cristo incoronato.

   Incoronato per la via.

   “Dove vai madre Maria ?”

   “Vo’ cercanno lu fugliu miu

   che è tre jorni che lu cerco

e non lu posso ritrova !”

Lo trovò in cima a un monte

che portava le ma’ giunte

co’ ‘na croce su le spalle:

   che buttava tanto sangue.

   La Madonna Immacolata

   si è alzata con dolore

   nel vedere il Redentore

morire in croce per amore

per sarvà l’omu peccatore.

 

–  LU FIJIU DE JIAMPA’ (Jiampanittu)

Ricordete, o no ? llu ‘icchittu

che era solitu a vinì,

tutti l’anni, zittu, zittu

a vedé Gesù Bambì ?

Ebbè, – è mortu – me direte.

Mortu no ! Dio ce ne scampa !

Giacché vu’ no’ lo sapete,

io ve dico che anco’ campa;

ma ormà l’anni jié pesa;

non camina più spiditu,

ha perduto mpo’ la ‘ntesa

quascjì, quascjì è rrembambitu.

Ecco ditto in du’ parole

perché issu qua non vè;

lascirìa le donne sole,

ma le zampe no’ lu rtè !

Poru babbu: m’ha chiamato

e m’ha ditto: “Coccu vèllu,

io jiarrìa comme in passato

a vedé li Vambinellu,

ma so’ vecchiu e per nu’ vecchi

le sciattate non va più;

tu la strada mo’ la zzecchi,

non putristi jicce tu ?

De Jesù va a la capanna,

dì che scjì lu fijiu mia,

dì che per vergà te manna

sentirai se ch’allegria !”

“Scjì, vabbu, vaco correnne”.

So’ ditto allo’ a mi pà.

Sarrìo vuluto avé le penne

lo potete immaghinà.

Corri, jira finalmente

so’ rriatu, eccheme qua.

Ve saluto, vona jente,

so’ lu fijiu de Jiampà.

Pe’ vinì véllu e pulitu,

‘nnanzi a ‘stu Bambin celeste,

me so’ misto lu vistitu

lu più bonu de le feste.

Eppo’, via con quisti pagni

corro e zumpo pe’ la valle,

e a ogni sardu li cargagni

me tucchìa fi’ su le spalle.

Corri, cerca, jira e rvorda

so’ rriatu oh, oh Te Demo !

E cusjì la prima vorda,

jente mia, statimo assemo.

Vu’ ‘na cosa me dicete,

se adè lecito sapella:

dunche che donu jié facete

a Jesù pe’ la Pasquella ?

Ah ! Capisco ! Stete zitti !

Vu’ jié déte cose in granne.

Gghià, a che serve che lo dica ?

Purittacciu adè Jampà;

ch’è un por’omu è storia antica,

cielo e terra ormai lo sa.

Ci-aiamo jiò la stalla,

‘na capretta e un par de vo’;

la capretta ‘gnà ‘llealla

e li vo’ è de lu patrò.

Poru vabbu era ‘lleato

quest’Aprì, du’ pucinelli:

ma mannaggia lu peccatu

li ‘mmazzò li martorelli.

Più unu è miseru e infelice

più rdiavulu ce la piglia.

Ma ci-ha rajiò quillu che dice:

“Bbuscarà chi se la ‘ppiglia !”

Pacienza ! Se oro e argento,

a Jesù non posso offrì,

un non so’ che ci-agghio qua dentro:

un core grossu ccuscjì,

jié lu metto porbio loco

tra lu vo’ e l’asinellu,

e cuscjì supplice invoco

quillu santu vambinellu:

“O Jesù che stai a jiacé,

tra lu vo’ e lu somarittu

‘mmezzo a issi un postu c’è

pe’ ‘stu poru Iampanittu ?

Te lascio loco lu core,

ppo’  ‘n gran bascjiu t’agghio a dà,

e te jiuro eterno amore

anche a nome de Jampà !”

   (Mons. Giovanni Cicconi)

 

 L’ASINO NEL PRESEPE

Io ‘na òta vose fà un presepiu in granne

co’ li pupi de coccia cuscjì vati,

la capannetta la fece de canne,

e peco e pecorà c’ero ‘ssettato.

Su lo meglio mancava lu somarittu;

non lu pòe stroà! Me l’era ruttu

tuttu quantu Gigetto, lu più ciuchittu.

E se capisce, smaniavo tuttu

anzi piagnìo. Disse mamma: “Ma su

che piagni a ffà ?”  “Me manca lu somaru.”

“Per tutto questo piagni, mettetece tu,

a quiss’anni, sai legge troppo poco!”

Io so’ ‘bbidito e me so’ mistu loco,

a fà la parte de lu somarellu.

Vu no’ ce credete, co’ ‘stu Vambinellu

ce sse sta vè e non poco.

Un bambinu cuscjì tanto caru,

tutti quanti jié duvrìa dà lu core;

ma lu munnu è pegghio de lu somaru,

immece che a Gesù a l’atro porta amore.

–  STORNELLI

(Cantati in due alternati(A|B) musica dello stornello)

 1. A) Fiori di lino

di ciclamini al dolce Gesù buono

voglio intrecciar, cantando, un mazzolino.

 1. B) Fior di giaggiolo

      vorrei rapir le stelle al nostro cielo

      e le notturne note all’usignolo.

 1. A) Fiori del mare

di stelle e di gorgheggi o dolce amore

serti e ghirlande a te voglio intrecciare.

 1. B) Fiori dei prati

      la tua bontà, o Maria, che il ciel allieti

      voglio cantar con gli stornelli alati.

 1. A) Fiore d’alloro

vorrei cantar dell’anima il sospiro

sopra le corde d’una cetra d’oro.

 1. B) Fiore di sera

       di tue virtù che il nostro cuore impara

       informerem la nostra vita intera.

 1. A) Fior d’ogni fiore

gli Angeli vedo azzurri come il mare

scendere a te, Gesù, piccolo Amore.

 1. B) Fiore del cielo

      mentre lottiamo in questo ingrato suolo

      coprici, o Madre, col tuo azzurro velo.

 1. A) Fior del sorriso

fa che al banchetto eterno, armonioso

tutti cantiam tue glorie in Paradiso.

 1. B) Fior del sorriso

      nel dolce di Maria seno amoroso

      ci stringeremo tutti in Paradiso.

 

A e B) Fior d’amaranti

           quando l’amore tuo ci tiene avvinti

           la vita è bella, fra sorrisi e pianti

A e B)  Fior del mattino

             non voglio viver mai da Te lontano

             o dolce amico mio, Gesù Bambino.

–  CANTATA DE NATA’

                       (dei girovaghi)

Ogghi che è Natale,

la festa principale,

lu Santu Bambinè

è Dio che ce vo’ vè !

   Cantino tutti quanti,

   co’ l’Angili e li Santi;

   cantino ad arda voce

   ch’adè natu Gesù doce.

Tra lu bove e l’asinellu

San Giuseppe vecchiarellu

se cavò lu suu mantellu

da lo friddo pe’ riparallu.

   Canta, canta con grand’onore

   ch’adè natu un bellu fiore;

   lu fiore che adè natu

   da lu cielu adè calatu.

“Dacce ‘n pezzu de pizza !”

“La pizza non c’è più !”

“Dacce armino du’ noce per u’ !”

   “Palomma, palommella

   che porti in quissu viccu ?”

   “Ce sta l’acqua a pisciarella,

    pe’ battezzà Gesù Cristu.”

Gesù Cristu è battezzatu,

dopo che in terra è natu.

Con Giuseppe e con Maria

mo’ battezza l’anema mia !”

  “’N ce dà cosa questa zia ?

Sennò ce ne jimo via,

co’ un Pater nostru e ‘n’Ave Maria !”

                Don Tarcisio Carboni

 

LA NOTTE DE NATA’ PARLA LE VESTIE +

Quanno venne Gesù su questa terra

cascava jiò la neve a secchie a secchie,

lo freddo te facìa cascà le recchie,

ma tutti eran in pace, niscjiù in guerra.

   Dentro ‘na grotta nacque un Vambinellu

   e no’ nse troava co’: che è un ciucchittu?

   Niente per rrescallà ‘llu picculittu.

   Facìa da focu un bue co’ ‘n’asinellu.

“Co’ sse recchiaccie fai ‘mpaurì lu Fricu,

leve d’esso ‘nnante, somaracciu:

porta via sse recchie cretinacciu

scjì prorbio un gran somaru, car’amicu.”

   Movendo ‘lle recchiaccie a paraventi,

   pe’ potesse scaccià li vocento’

   te procurava un’aria ‘llu testo’,

   che te facìa vallà tutti li denti.

“E zittu ‘n po’ – rispose lu somaru –

venni a scallà piuttosto il Re dei Re,

su, fatte ‘nnanzi, qui, vicino a me,

che, se io so’ bruttu, tu me po’ sta a paro !”

   “Però sta fermu co’ sse lunghe recchie,

   senno’ – dice lu bove – è quante ‘gnente,

   perché Jesù lo callo no’ lo sente,

   se tu jé fai lu ventu co’ le recchie.

E voglio mpo’ vedé se me dai retta !”

‘ppicciaca ‘na cornata a lu somaru….

ma quillu, allora, pe’ mostrasse paru

jié ‘llenta jiò lu ventre ‘na coppietta,

   e jié cce fece contà più d’una stella.

   Ma presto San Giuseppe te li ‘rrecchia

   e li fa coccolà presso la greppia;

   l’asinu se fece ‘na  ragliatella.

Se sveglia re leone a la ragliata:

s’arriccia li baffi e se lliscia la criniera,

e commanna a la rana trombettiera

de chiamà tuttu lu regnu a l’adunata.

   Gracchia la rana: “bra-cra-crra-qua-qua.”

   Se sveglia ogni animale all’improvviso,

   stira le zampe e ppo’ se sciacqua il viso,

   e se raduna presso lu pantà:

capre, leoni, pecore ed agnelli,

asini, coccodrilli ed elefanti:

insomma gli animali tutti quanti:

pesci, maiali, galli, rane e uccelli.

   E son disposti subboto in corteu;

   avanti gli animali più ciuchitti:

   api, zanzare, microbi e muschitti,

   addietro l’elefante, ‘llu babbeu.

Pare ‘na squadra de sett’otto armate,

fanno la fanteria le capre e i tori,

gli uccelli che ti sembran trimotori,

li pesci li direste corazzate.

   Giunta l’armata presso la capanna

   trova Gesù bambino appena natu

   du’ vestie che lu scalla co’ lu fiatu

   e Maria che jié canta: “Ninna Nanna .”

“Chi sarrìa, mamma, quillu che sta male?”

Ddomanna ‘ncuriusitu un agnillittu,

che va zumpenne e non se po’ sta fittu.

“Oh! Va che vedo: ‘n’angelu co’ l’ale !?!”

   “Zittu, mucciusu, ch’ecco non se parla,

   e che te vai zumpenne comme un grillu.”

   aggiunse minacciusu lu cunillu

   e conferma col capo ‘na farfalla.

Ecco, na vacca che vo’ fa un discursu:

“L’omu de frustate me scupizza

a me la paglia e lu’ magna la pizza,

beve lo vì e a me manco un sursu !”

   Salisce su ‘na sejia un somarellu,

   maestru straordinariu de la scola

   e la gajina ‘ccorda la mandòla

   e lu piccione sòna ‘n pifferellu.

Fa da sopranu un gallu e du’ o tre passiri,

fa da contralti la gajina e l’oca,

de tenore ce fa l’orsu e ‘na foca,

‘n’elefante e un porcu fan da vassi.

   A du’ cori se canta ‘llu pizzittu;

   tutti sta attenti a pijià lu tonu,

   lu zocculu rimbomba comme un tronu:

   è la nota d’avvio: senti ch’ effettu !

Lu primu coru co’ la destra recchia,

e l’atru co’ la sinistra l’incoraggia,

e fa sta zitta subboto ‘na gaggia,

ch’era stonata pegghio d’una secchia !

   Mastru somaru fa bbella figura !

   Move quelle du’ recchie tanto belle,

   e quanno non jié vasta manco quelle,

   aza la coda e ppo’ la rrebbutura.

Ed era cuscjì buffo llì a vedellu

dirige quella turba de cantanti

che,  prorbio lo dice tutti quanti:

se mise a ride pure lu Bambinellu.

   E mentre se ne andava lu serpente

   insieme a l’atre vestie tutte quante,

   un porce sarda in groppa all’elefante:

   “Ah ! Non cumincimo co’ le spente !”

                                                                <Grazie>

 

–  PASTORI AL PRESEPE

(Iacò, Pasquà,  Vincenellu e Melò)

 

 1. “O, Pasquà, per crispucè

vedo llà un luccicò

vatte a pescà, se che d’è !”

 1. E che scia, compà mia

lo putimo ddomannà

a custé che vè de qua ?”

 1. “Vincenellu, che scjì visto ?”
 2. Ch’hai sintito, ch’hai sintito ?”
 3. ” A cantà se sentìa de qua e de llà,

che te parìa, te dico, de sognà:

e jìa dicenne: “E’ natu, è natu

lu patrò de lu munnu che ve scjiojie

de lu jiù de lu demoniu e de lu peccatu.”

 1. Oh, scjì, dici daero ? E jimo, jamulu a troà !”
 2. “Ma de jicce non me la sento

senza portà gnente su le mà.”

 1. “Se rimedia che cosa:

bbocca su lu magazzì

c’è lo cascio, c’è lo vì,

l’oe, le mele, quelle rosa.”

 1. “Io, se pozzo, Vincenellu,

jié vurrìo ‘rrecà l’agnellu,

ma non saccio comme fa.

 1. “Ecco Jacò, ecco mi pa’ !”
 2. “Comme è tuttu stralunatu,

de certo issu c’è statu.”

 1. “Sentiremo che dirrà.”
 2. “O monelli, che facete ?

‘n’ete cosa vu’ sintito ?

Ch’agghio iduto ! Ch’agghio iduto !

 1. “Ci scjì statu Iacoella,

dentro quella capannella ?”

 1. “Ce so statu e so’ rvinutu

tuttu allegru e rconsolatu.”

 1. “E raccontece mi pa’.”
 2. “Che succede, che ci sta ?”
 3. ” Guara ‘lla sgangarata capannella

do’ mittimo de notte le peco.

La idi rluccecà comme ‘na stella

chee unu la vede sebbene dè cecu:

se non te pari l’occhi co’ le mà

pare prorbio che te vo’ cecà.”

 1. “Nu pure la vidimo,

ma che ce scjìa, no’ lo sapimo !”

 1. “Ma lasceteme finì,

che lo meglio vène addè:

che se vede vè llà dentro

un carucciu Bambinellu,

gnenoccia ! Quanto è bellu !

Jié sta accanto un ciucciurellu

e un manzittu ‘ngnenocchiatu

che lu scalla co’ lu fiatu.

Io avrìo vuluto dì che ccosa

ma ce credi munillittu

m’è toccato a stamme zittu,

e pe’ dì la virità,

jetti via senza parlà.”

 1. “A me pure ad’è successo,

de parlà co’ li signori

e non so’ stecato ‘na parola

comme s’aesse ‘n gnoccu in gola;

jimo tutti llà a vedé!

 1. Parlerete tutti e tre.
 2. “Non sapimo di’ gniè”.
 3. “A parlà non scete voni

perché anco’ non scete vecchi;

e allo’ stateve zitti

che parlo io per tutti vu’ !”

 1. VI. ME. “Che jié dirrai !”
 2. “Quello che ‘n’ete intiso mai !”

VI        ” O patrò, sentete mpo’,

se va vè ‘sta canzonetta,

che cuscindra in fretta in fretta

pe’ la mente addè me vè.

“Io so’ un poru pastorellu,

non ci’agghio oro o argentu

e ve prego d’esse contentu

de ‘lu core miu che ve do.

Vu’ per nu’ ve scete fattu

Vambinellu comme me;

me vorrete dunche vè

so ciuchittu comme vu’ !”

 1. “A nche a me, quattro versi addè me vè.

“O dorge Vambinellu

facete un risu de paradisu

e per me sarrò contentu,

e per me non cerco atro.

Ride lu celu quanno è stellatu,

quanno è fiuritu, ride lu pratu:

ride mi pà, ride mi mà,

ridimo nu’; ma de tanti,

niscjiù ride comme vu’ !”

 1. “Quanto n’agghio penta

de non aé studiato !!!

VI            “Se ci sta lu somarellu

a scallà lu Vambinellu,

comme putìmo avé paura

de non fà bbella figura ?”

 1. “Dici vè ! Nostro Signò,

de sicuro non me sbaglio,

vò lu core, vò lu co’ !”

 1. “Scjì, ji’mo tutti addè !”
 2. “E prighimulu per bbè !”
 3. “Jié dirrimo che ce scampi

d’ogni sorta de malanni !”

TUTTI:     “Per cent’anni, per mill’anni !”

 1. “Issu sulu sia Signore,

de ‘stu corpu e de ‘stu core !”

 1. “E sia cacciatu e sprefonnatu

lu diavulu birbò !”

VI        “Che vo’ sempre lu malannu

a’ogni sorta de persò !”

 1. “E ppo’ quanno de ‘sta vita,

ce se stuta la cannela,

che ce rrapra ‘lu regnu,

do’ non sudi e non se jela;

e llassù ce radunamo

a cantà: Te Deo laudamo !”

 

 

–  O DIVINU BAMBINELLU

O divinu Bambinellu

che scjì natu tra la paglia,

‘ccanto a l’asinu che rajia

e a lu vo’ che sta a mmugghià,

    che gradisci, coccu vèllu ?

     Gesù mio che me cunsigli ?

     Parla, e tutto Te darò !

     Ecco, voglio regalatte

tutta l’anama e lu core,

finché un dì il tuo splendore

‘n Paradiso me godrò.

    E lu cor fra tanti doni,

    lu più riccu, lu più bellu,

    pure accettalu da me.

  

–  PASTORELLO AL PRESEPE

 

So’ recato a Gesù un bell’agnillittu

lu  mejio che ci-haio jiò la stalla:

adè comme Gesù, biancu e graziusittu,

è sverdu e zurla comme ‘na farfalla.

Gesù Bambino jié vo’ tanto vène

a l’agnillittu, perché jié‘ssomiglia:

comme lui mansuetu se mantène,

e innocente ch’adè ‘na meraviglia.

Gesù vurrìa che cuscjì fosse tutti

li cristià: agnillitti per virtù;

ma ‘mmece tanti se fa tristi e brutti,

atro che agnelli…. adè tanti caprù.

Ma mo’ so’ risoluto e so’ prumisto,

a babbu e mamma, d’esse sempre vonu

e adesso lo prometto a Gesù Cristo

co’ l’agnillittu che jié lascio in dono.

“O Gesù accetta la preghiera mia

de core parlo, semprice e pricisu;

se agghio da esse ‘na pecora cattia

‘rporteme lassù, carinu mia !”

 

 

–  LETTERINA DI NATALE

 

              Caro babbo e cara mamma

Che ‘ota non so’ statu ‘bbidiente

e so’ dato quarche dispiacere,

me so’ comportatu da impertinente

e ve so fatto suffrì pe’ cose de gniente.

   Ve chiedo perdono e scusa

    so’ un fricu vivace e birichinu,

    e che òta me comporto male,

    ma ve voglio sempre tanto vène.

D’ora in poi non farrò più capricci

co’ la maestra, farrò li compiti,

non litigherò co’ li compagni

e ubbidirò sempre a  mammina.

   Questo ve lo giuro e ve lo prometto:

    sarrò sempre rispettosu,

    ubbidiente e studiosu;

    questo lo giuro e ve lo prometto

Spero tanto che Gesù Bambino,

che stanotte nascerà,

me farrà diventà più buono

e me manderà un regalino !

 

–  JOM’MATTI CO’ LA MOGLIE

“Arzete de bbottu , Jom’mattì

che addè non è più tempu de durmì:

Oh, che nòa! Oh, che nòa t’agghio da dì !

‘Na nòa da fatte sbalurdì !”

“Ma prorbio mo’ ?!

Che tanto me gusta de sta lungu, mocco’?

Iersera tardi so’ jitu a lettu,

stamatina  vulìo durmì fin’a le otto.

Ancora ha da cantà li galli!”

“Ma che dormi, ma che dormi, svegliete !

La noa è bella, de fuga, rrizzete !

E’ segnu che è ‘na cosa mutuvè bella,

che t’agghio da di’, no’ rcapo tra la pella !”

“Che gran nòa me porti mai?!

forse è vinutu Cesare Augusto da noi,

che le le tasse no’ le fa pagà  più?”

“Ma che dici, Jommattì, addè?

Là la grotta, la moglie d’u’ forestié

ha fatto un frichittu tantu villittu,

e l’angili nel ciel co’na gran luce

ch’un Re ad’è vinutu, dice

in terra ha portatu lu salutu,

cantanno: ‘Gloria scjìa:

è natu lu Messìa !

Pe’ gli uomini è gran bene

non più affanni, né pene !”

“Dimme, moglie mia cara,

questa notizia rara, chi te la recò ?”

“Isacco Salomo’, l’amicu to’.”

    “Oh! Addè me recordo

che nonnu miu, bon’anema, sempre dicìa:

    “Presto, o figliu, ha da vinì,

    quillu che tutti ce libbererà

    da tutte queste pene e d’ogni male.

    E lu profeta lo disse che un dì,

    sarrìa natu verso Bettelè,

    e la vinuta sua quajiò da nu’

    ci-arrìa recato la felicità !”

“Mo, donca, Jommattì, scjì soddisfattu ?

Te pare, no? che scjìa la virità.”

“Scjine! E dì mpo’: ce vulimo jiì a troallu ?”

“E quanno scjìa questo: jimo !”

“Jimo a vedé lu bellu frichittu.

io jiè farrò ‘na sonatella

lu core jié faremo rallegrà.”

“E jimo a Bethlemme, da Maria,

gradita jié sarrà la compagnia”

 

“Scimo ‘rriati a la capanna santa,

su! Con tutti mo’ se canta:

è rriatu lu Messìa !”

 

  BIMBi a GESU’

Se ci-avessi un biscottino

lo darei a Gesù Bambino;

ma altro non ho niente

che jié putrìo regalà ?

Solo il mio cuoricino

posso dare a Gesù Bambino,

e spero che lo gradirà.

Io so’ tanto curiosa,

vojio jiì jiò la capanna

dietro ‘lla stella luminosa

per trovare la Madonna.

O cara, cara Madonna

dijielo tu al tuo Bambino

che accetta il mio cuoricino,

questo è il solo regalino

che glié voglio tanto fa !

Il Bambinel ricciuto,

con un celestial sorriso

il cuoricino ha preso

e l’ha stretto vicino al viso.

Sicura che l’ha gradito,

prima jiì voglio dare un bacio,

poi me ne vado a letto

con gli Angeli a sognar !

 

–  DAVANTI AL PRESEPE

 

Eccheme qua che mo’

Signori, eccheme qua ,

vedete che me stròo

‘gni annu de Natà ?

Vinìa quasci pioenne

quanno scappò de fora

e so’ cursu credenne

che non facesse ‘ ora.

E po’ co’ ‘ste cosacce,

credeteme ‘m parola

adè robba da facce

pure che capriola.

Ma quanno te so’ visto

che co’ lu Bambinellu

solamente ce sete misto

lu bove e l’asinellu;

vedenno d’èsse stati,

co’ lo vinicce quajiò,

me pare, trascurati

m’è dispiaciuto ‘mpo’.

Daero: io me ne murìo

quest’anno de vedellu

lu presepiu e cridìo

che fosse mpo’ più bellu;

‘mmece che ce tròo,

due o tre margutti

lu somarellu, co’ lu bòo

l’atri ce manca tutti.

Ma pe’ divve comme adè

‘sta gran peripezia

daete pure da sapé

che quanno se facìa

la gara de poesia

nsé troava più bellu

poeta che ce sia

meglio de l’asinellu !

Li poeti recitava ?

Oh! Non c’era reparu

sempre jé sse scappava

du’ versi pe’ lu somaru.

A sintì le vecchie

adè un bravu tenore

e pare che ciaca le recchie

porbio da professore.

E quanno se lodava

cuscì quillu marguttu

ce sse spacconegghiava

e se rleccava tuttu.

Ma quanno che tt’è stato

quest’anno li pastori,

credo che ha protestato

e non è scappati fori.

Quillu poru impresariu

che avìa su ‘na coperta

dipintu lu scenariu

rimase a bocca aperta.

E ‘na ota era belli

li fiumi co’ lu ponte

le grotte e li castelli:

jié se n’è ghiti a monte.

E per questo non se vede

le pecore in campagna,

e neanche ce se vede

le gagline che magna.

O artisti, e ditelo ora,

che d’è ‘sta porcheria ?

Se cce mittìi che pecora

dimme che jié facìa ?

Oh ! O forse ce pansavi

de fa ‘na grossa rimessa

se loco ce sistemavi

pupi de cartapesta ?

Piuttosto lu somaru

perché ce li scì mistu ?

Me c e s’ rrabbiatu

quanno che lo so’ vistu !

E vero che nu’ scimo

de la stessa famiglia,

e quillu llà vicino

porbio me ‘ssomiglia.

Però io so’ gelosu

de llu postu llà

e se ce se mette l’usu

chi me lu po’ leà ?

E mo’ me rraccommanno

quillu è lu postu mia,

lasciatu a me, quest’anno,

se nnò me vaco via !

 

–  BIMBA o BIMBO AL BAMBINELLO

 

Bambinellu, lu mejio che nasce

graziusu e bellu che sta su le fasce,

sotto a lu tettu de vile capanna

non ha lettu, pe’ facce la nanna.

   E lu bove jé sta appresso,

   l’asinellu fa lo stesso;

   lu rescalla co’ lu fiatu loro,

   lu Bambinelli sente ristoro.

Anch’io vurrìo fa lo stesso !

Gesù mio, adorarti spesso!

Da piccolett(a\o) cumincerò,

da grandicell(a\o) continuerò.

   Vorrei pregarti sera e matina

   vorrei chiamar papà e mammina !

   Ma è finito il mio parlare;

   che me potete regalare ?

Oh ! No ! Non voglio nulla;

sono parole da fanciull(a\o)

e non sono un(a\e)  dottor(a\e),

lo sai tu mio buon Signore.

   Pregherò il buon Gesù

   che me dia tante virtù

   e che me faccia ubbidiente,

  e rispettosa della gente.

Ve saluto a tutti quanti

co’ l’Angili e li Santi;

nessuno se prenda affanno

buona sera e bon Capodanno !

 

–  NINNA NANNA – ONE’, ONE’

 

Onè, onè, onè

edè natu Nazzarè,

tre la paglia e tra lo fié.

Ci statìa in compagnia

San Giuseppe con Maria.

Giuseppe lavava,

Maria stirava.

-Zitto, caro figlio,

ch’adesso te piglio,

‘n bracciu de mamma

e te faccio la nanna.-

 

–  ‘NA PAROLA PE’ FINI’

 

Ecculu ecco, ‘stu poru Jisè !

Venne l’utumu prorbio comme me,

gnorsì io vengo per mannatu espresso

de quilli che ha parlato nzo adesso.

E’ vinutu e m’ha ditto a scottadete:

“Jisè, comme se fa ? ‘Nte tirà a rrete !

A fa li cumprimenti ammo’ me tocca;

a te te vasta de rraprì la vocca.

Co’ quell’ucchitti scjì belli e lucenti

scjì natu apposta pe’ li cumprimenti !

Meno male che tanto l’ha capita

‘stu chiacchiarò finarmente parla!

Pe’ ‘na cosa sverda e pulita,

jira, jira ce vulimo nu’.

Nu’ che per mà che cosa scjimo isto

e non chi anco’ li denti non ha misto.

‘Nante vinuti, ecco a parlà fino,

chissà che se cridìa, parlà latino ?

Ce vò la lingua italiana schietta,

sennò non se capisce ‘na saetta !

Ma per quet’annu comme è ghita, è gghita,

ma natr’annu, se Dio me da la vita,

lu presepiu vojio fa da me,

e fa’ vedé che sa fa Jisè !

A propositu và; m’ero scordatu

d’esporre tuttu quantu lu mannatu.

Io dunque a nome de li chiacchiarò

vengo a ringraziavve tutti quanti

perché ce scete avuto la virtù

de sta a sintì le poesie e li canti.

E scjì che non c’è vuluti li purmù boni

pe’ sciroppasse tanti sbagli e stoni !

Grazie, grazie ! Signori ! O bene o male

io parlo co’ lu core, parlo papale.

   Addè agghio fatto ! Jié starra bbè a cossoro ?

Se non jié sta vè, che ce venga loro!”

 

 

 

–  UN PICCOLO AL SANTO BIMBO

Santu Bambinellu

io puro so’ piccolino

voglio durmì co’ te,

co’ la croce da capo e da pe’;

verrà le mamme nostre

ce dirrà lu Paternostru;

le mamme è ‘rriate,

che lu sonnu ci-ha portatu,

dacimece un mascjittu,

durmino allegramente,

scjia lodato Dio Patre onnipotente !

 

–  DU’ PAROLE PE’ FINI’

Oh ! E’ finita finarmente

‘sta mezz’ora d’agonia,

quascjì, quascj mo’ se sente

‘na gran voglia de jiì via !

Ma cuscjì non sta vène

a partisse a bocca asciutta,

io ve roppo le cotenne

e ve ‘ntrono la marzucca

Però, prima che comenza

voglio fa notà  u’ ‘nso che:

voglio davve la sentenza

de lo fatto fino addè.

Perdonate li cantori

che stasera era sfelati,

ce vulìa li pummidori

ma niscjiù se l’ha portati.

Quilli po’ che ha cuminciato,

per de primi lo cantà,

no’ ‘nve pare che ha stonato ?

Ch’ha ‘bbajiato comme cà ?

E l’artisti de cartellu,

ch’è vinuti a recità,

ha sturdito lu Bambinellu

co’ lo tanto rajionà.

Se ‘sta òta è ghita male,

ve perdono, pacienza,

scimo anco’ sotto Natale

ve dacimo l’indurgenza.

Natra òta, cari mia

se volete jiì dabbè,

ve ce vò la puisia

‘mparata prorbio vè.

Che se nno’ li sentirete

se che soni, se che festa

ve faremo, quanti scete,

fischieremo a scarga testa.

Prima ppo’ de jicce via

de lascià quistu Signore

du’ parole ce vurrìa

dette vè, prorbio de core

Oh!…. A nujia tocca

venne qua cucchittu véllu

che co’ te se rfà la vocca

‘sti signori e lu Bambinellu.

Dunque su! che jié dicemo ?

-Io non saccio che mme dì ! –

Tira via le mpronteremo

du’ parole pe’ finì….

Vu che scete tanto voni,

de li raji e de li stoni,

de li versi e de li canti,

perdonate tutti quanti.

Che se nu’non jimo in guerra

ce rvidimo a Carnoà !

ma chissà su questa terra

per allora che sarrà ?!

Ve ringrazio, addè de core,

e ve faccio ‘na preghiera;

se campimo miei signori

ce rvidimo, bona sera !!!”

 

Auguri!

 

 

 

 

 

 

 

 

N a t a l e

 

P o e t i c o

 

 

DIALETTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

RACCOLTA DI VARI TESTI POPOLARI

 

 

 

====       INDICE

 

Dialogo e stornelli                                  3

Viva  Nata’                                              4

Le disgrazie de Jiampà                          5

La nascita annunciata tra le bestie 7

Ritorna Jiampà                                        7

Il Neonato                                            10

Corri ragazzino                                     11

La fijiu de Jiampà                              11

L’asino nel presepe                             14

Stornelli                                               14

Cantata de Nata’                                   16

La notte de Natà parla le bestie   18

Pastori al presepe                               20

O divinu Bambinellu                       24

Pastorello al presepe                         24

Letterina di Natale                          25

Jiom’mattì co’ la moglie                    26

Bimbi a Gesù                                     27

Davanti al presepe                             28

Al Bambinello                                   31

Ninna nanna                                        32

‘Na parola pe’ finì                           32

Un piccolo al santo Bimbo              34

Due parole pe’ finì                          34

 

           <digitato da Albino Vesprini>

 

  DIALOGO NATALIZIO

                   (fra Joannì e Francì)

 1. Quann’ecco s’è saputo che c’era lu presepiu

non poli ‘mmaginà comme so’ cursu qua.

 1. Dì mpo’, compà Francì, va vèe o non va vè ?
 2. La grotta a Bettlemme me pare de vedé !
 3. Pure la luce ‘lettraca ce scimo misto llà.
 4. A dìttala papale, ‘sta luce non me cce stà:

Jesù nascì de notte, senza ‘stu splennore.

 1. Ecco te vulìo! C’era una stella co’ ‘n gran faore.
 2. Toh ! ‘n’ero fatto mente: ci-hai mille e più rajiò.

Ma dì: tutta ‘sta jente, ch’adè vinute a ffà ?

 1. C’è ‘n’atra nuvità: ci sta li canti addè.
 2.  Li canti ? Dunque pure li soni, discursi e puisia!
 3. Ma certo: che diamenne ! cose in granne !

          Tu voi recità che cco’ ?

 1. Non me lo dì du’ ote ! Ma, ecco: ‘stu momentu

non saprìa che dì, tu me credi  Joannì ?!

 1. E purassà, Francì: ma che d’è ‘sse smorfie addè?!

        parla comme sarristi parlato a Betlemme.

 1. Se putrìa fa, anch’ecco! Fammece pensà. Ah!

“O graziosu Bambinellu;

a datte ‘na cosetta ci-agghio addè

vòi sapè ch’adè ? Ci-agghio  un core

che per te ogghi e sempre batterà !”

 1. Ma chi, compà, te facìa cuscì brau?

         A sintitte parlà se starrìa senza magnà !

 1. Addè tu Joannì, du’ versi ‘mprontali e belli,

magari du’ stornelli. falli sintì a ‘ste persò.

 1.   Vo’ porbio du’ stornelli: stalli a sintì, s’è belli:

   —Fior de veselli

   tunno la grotta pascola tranquilli

   du’ vo’, lu somarittu, co’ l’agnelli.

   —Fior de ‘marantu

   un Bambinellu è natu ‘stu momentu

   che vè a sciugà dell’omu lu gran piantu.

   —Fiore de mela

   un angiulittu per l’aria cala

   sopra la terra e gran mistero svela.

   —Fiore de rosa

   de ‘na grotta, ché non ci-ha la casa

   su ‘na greppia, carinu, se riposa.

   —Fiore d’acace

   gloria su ‘n cielo – ‘ntona ‘na voce –

   e all’omu su la terra: amore e pace.

   —Fiore de canna

   tutto è fatto: e la Madonna

   sta a cantà a Gesù la ninna nanna.

  (Testo adattato: di d.Nazzareno Franceschetti)

 

–  VIVA NATA’

Ecco Natà, è vunutu anche quest’annu,

viva Natà, che mora lu malannu.

In atri tempi, de li vecchi antichi

Natà era festa, specie de li frichi,

perché li frichi, tra la bona jente

issi se la gudìa, massimamente;

ma ppo’ a la fine, era festa per tutti

o joanotti o vecchi, o vélli o vrutti.

Racconta lu vicchittu de Jampà

la vèlla festa che facìa de Natà,

che sempre ogni annu in quillu santu dì

era ‘vvizzu a vinì a vedé Gesù Bambì.

Quanno a Natà la jente se ‘ncontrava

era strette de mà, ce sse rallegrava.

Lu salutu più bellu e più frequente

era: “Facete Natà allegramente !”

La sera de Natà era ppo’ un festo’

brocculi, baccalà, cena e ceno’ !!!

Nu rringraziimo Dio che tanto

scimo ‘rriati a quistu Natà santo !

Cuscjì anche quest’anno, se Dio vòle,

Natà farrimo meglio che se pòle.

Quello che addè se potrà fà da nu’

sapete se che d’è ? Pregà Gesù,

che ce daca la pace, che cuscjì

non se po’ jiì più avanti, ‘nse po’ jiì…

Amici, in questa santa occascjiò,

ve so’ parlato da predicato’.

Ve so’ parlato comme so’ pututo.

Addè ve dico ciao e ve saluto !

               (Mons Giovanni Cicconi)

 

  LE DISGRAZIE DE JIAMPA’

Ma diceteme mpo’ se se po’ dà

‘n’omu piu sfurtunatu de Jampà !

Ci-aio un agnillittu ch’era un gioellu,

biancu comme la nea, tunnittu e bellu,

e lu ‘lleava pe’ recallu in donu

a Jesù Bambinellu che è assai bonu.

Ma a quisti munnu ‘nse po’ fa ‘na pigna

che te la scoccia lu momò, per tigna.

Un jornu me tte scappa da la stalla

e me sse ‘ttacca a fugghià pe’ ‘na valla;

sarda comme un caprittu…. Li frichì

non pensa mai comme po’ jiì a finì:

‘rrarrio a pijiallu…. non me crederete:

corre l’agnellu, Jampà corre arrète

currimo tutti e do’…. me pare gghià

d’aellu pe’ la coda, tra le mà !….

Quann’ecco che d’un sitacciu niru e cupu,

te scappa fori un birbacciò de lupu.

Me sse jielò lo sango pe’ la vita.

Dissi: “Poru Jampà, mo’ scjì è finita !

Poru agnillittu miu…. Quillu birbò

se lu pappa comme un ficu vordo’..

Te sse pozza rremponne, te sse pozza !

lupacciu malidittu che te strozza!”

Ma le disgrazie, ecco, non ha fine;

m’era natu un parittu de gajine,

ma, non me rrentra un dì, jò lu pujià

‘na gorba, che se pozza scortecà !

Ce vidimo gajine…. Dentro la coa

due piumme e un viccu ce sse stroa !

E intanto so’ duvutu vinì qua

comme un salame, senza co’ per mà !

Ma quest’annu che rvè, se Dio lo vo’

agghio pensato de ‘lleà du’ vo’.

E cuscì gorba e lupu che sse ‘mpicca !

Lu musu certo non me cce lu ficca !

Se Sant’Antò me li guarda tutti e do’

agghi ‘ngrassalli comme du’ marro’;

e ppo’ a Gesù Bambì li recherò

pe’ rrefrancamme de quit’annu ancò.

Non ce credete vu’ ? E’ cuscjì. per grillu!

Jampà l’ha ditto, Jampà è sempre quillu

                             (Mons Giovanni Cicconi)

 

–  LA NASCITA ANNUNCIATA TRA LE BESTIE

Chicchirichì: è nato Gesù

Parla lu bove: ‘ndo’ ve stà ?

La pecora dice: Be-bethlemme

L’asino dice: jiemo, jiemo

Risponde lu picciò: è troppo tardi

Risponde lu cà: de sicuro ce sse va !

 

  RITORNA  JIAMPA

Non saccio se anco’ ve ricordete

de li poru Jampà dell’annu arrete.

Dissi che ce rvidiamo: eccheme qua !

Rimireteme mpo’ se so’ Jampà.

Vuatri, mo’ me direte: ma tu l’atr’annu

prumittisci che, sarvu ‘gni malannu,

a Jesù avristi dato un par de vo’:

ebbè, li scji portati, scì o no ?

No, no li so’ portati, cocchi mia:

vu sapete che quanno su ‘na casa

comenza male, fa tabula rasa.

Nonna dicìa: vesogna pregà Dio

che sopra non ce casca lo cattìo,

e lo cattìo è castatu tuttu quantu

su Jampà, de’ mannallu porbio a spiantu.

Aéte da sapé che du’ manzitti

m’ero comprato apposta picculitti,

pe’ ‘llealli da me, e po’ a Natà

portalli a lu Bambinu a regalà.

Pe’ falli cresce co’ devoziò

se facette un triduu a Sant’Antò.

A capu de duatre sittimane

a un manzittucciu jé scroccò le mane.

Jié pigliò no’ nso che de brutto…urlò, mmugghiette

slungò scjì bbè le zampe, e se ne jette.

Me remarrà quist’atru, sarrìa vèlla

che anche a quist’atru léèsse la pella !

Cuscjì avvenne, no’ sbajiette un capijiu,

anche l’atru morette, poru fijiu !

Jié sse ficcò ‘na mosca su lu nasu,

parìa che lu momò l’aesse ‘ncattiitu.

La gaezza stuccò che lu tinìa,

troò la stalla aperta e scappò via.

Jiò ppe’ lu pratu corre che sse ‘mmazza,

e llà che sarda e che se scucumazza.

Io me ne ccorghio e corro co’ un momentu

ma scjì chi po’ fa a corre co’ lu ventu ?

Issu ci-ha quattro zampe i n’agghio do’,

piglialu mpo’ Jampà, mo’ che scappò.

Te va verso ‘na ripa vata, vata

ce casca jiò, fa tutta ‘na frittata.

Ce casca senza che se n’era ‘ccortu

e non si rrizza più, ce rmane mortu.

Corro llà de rète, era un pané d’osse !

Sentete deh, che stracciu de raccontu ?

Addè tirimo mpo’ tra nu’ lu cuntu:

se li manzitti mo’ n’è rriati qua

ve pare che scjia corpa de Jampà ?

Era impuscibbile mantené lu pattu,

m’ha rruinato li vruttu diavolacciu.

No’ m’ha jiutato nié; e pe l’avvinì

vojio rraprì l’occhi, voglio rraprì.

Certe promesse non le farrò più,

quello che ci-agghio mannerò a Gesù.

So’ ditto mannerò, perché adè ora

ch’ormà me rponna e più non vaca fora.

Addè me staco lleènne Jampanittu,

lu farò vergà, se fa l’umittu.

E qua ce mannerò issu de ‘sti dì

a portà lu regalu a Gesù Bambì.

Aéte da vedé che fijiolotto

grassu e tunnu, de me ce ne vo’ otto.

Io addè me ne vaco a dì n’Avemmaria

qua la capanna e ppo’ me vaco via.

Chi ce mantè, ‘nzitutto pregherò:

pe’ lu nostru amatissimu pasto’:

li Vambinellu jié dia tanto vè

per quanto issu ne po’ fa, a vu’ e a me.

Da ecco a cent’anni se lu portesse su,

ch’issu merita questo e assai di più.

Anco’ per vu’ che scete stati attenti

dirrò che cco’ a Gesù: scéte contenti ?

A rrivedecce…. non facete li tristi,

state allegramente…. ce scimo visti.

                  (Mons. Giovanni Cicconi)

 

–  IL NEONATO

Ma guarda mpo’, ma guardalu

guarda se quant’è bellu

benché scjia ancora picculu

‘stu caru Bambinellu.

Ed è lu primugenitu,

figliu de lu Padreternu

e te vè a nasce porbio

in mezzo dell’immernu.

Sta vè che ci sta l’Angili,

vinuti a fajie festa;

ma tra lu vo’ e tra l’asinu

ce puzzerà che ppesta !

Intanto guarda l’ommini,

che per sarvalli è natu;

sguazza, sta calli, eccetere

in mezzo a lu peccatu.

Scjì, scjì, tra tante ‘bbuschere

Tu Jesù Cristo mio

scjì fatto ‘ssu miraculu

de fatte omu-Dio.

Eppo’, munnu perdutu,

con quanta avrà voce,

griderà forte. “Ppìcculu,

ppìcculu, su la croce !”

Ma Tu però consolete

che ci sta tanti e tanti

che te vo’ dà lu core

che vo’ diventà santi;

io vojio esse, e credeme

unu de li più boni;

Tu in Paradisu porteme

a godé canti e soni !

 

    CORRI RAGAZZINO

Corri, corri ragazzino

che è nato Gesù Bambino;

Gesù bello che c’è nato

Gesù Cristo incoronato.

   Incoronato per la via.

   “Dove vai madre Maria ?”

   “Vo’ cercanno lu fugliu miu

   che è tre jorni che lu cerco

e non lu posso ritrova !”

Lo trovò in cima a un monte

che portava le ma’ giunte

co’ ‘na croce su le spalle:

   che buttava tanto sangue.

   La Madonna Immacolata

   si è alzata con dolore

   nel vedere il Redentore

morire in croce per amore

per sarvà l’omu peccatore.

 

–  LU FIJIU DE JIAMPA’ (Jiampanittu)

Ricordete, o no ? llu ‘icchittu

che era solitu a vinì,

tutti l’anni, zittu, zittu

a vedé Gesù Bambì ?

Ebbè, – è mortu – me direte.

Mortu no ! Dio ce ne scampa !

Giacché vu’ no’ lo sapete,

io ve dico che anco’ campa;

ma ormà l’anni jié pesa;

non camina più spiditu,

ha perduto mpo’ la ‘ntesa

quascjì, quascjì è rrembambitu.

Ecco ditto in du’ parole

perché issu qua non vè;

lascirìa le donne sole,

ma le zampe no’ lu rtè !

Poru babbu: m’ha chiamato

e m’ha ditto: “Coccu vèllu,

io jiarrìa comme in passato

a vedé li Vambinellu,

ma so’ vecchiu e per nu’ vecchi

le sciattate non va più;

tu la strada mo’ la zzecchi,

non putristi jicce tu ?

De Jesù va a la capanna,

dì che scjì lu fijiu mia,

dì che per vergà te manna

sentirai se ch’allegria !”

“Scjì, vabbu, vaco correnne”.

So’ ditto allo’ a mi pà.

Sarrìo vuluto avé le penne

lo potete immaghinà.

Corri, jira finalmente

so’ rriatu, eccheme qua.

Ve saluto, vona jente,

so’ lu fijiu de Jiampà.

Pe’ vinì véllu e pulitu,

‘nnanzi a ‘stu Bambin celeste,

me so’ misto lu vistitu

lu più bonu de le feste.

Eppo’, via con quisti pagni

corro e zumpo pe’ la valle,

e a ogni sardu li cargagni

me tucchìa fi’ su le spalle.

Corri, cerca, jira e rvorda

so’ rriatu oh, oh Te Demo !

E cusjì la prima vorda,

jente mia, statimo assemo.

Vu’ ‘na cosa me dicete,

se adè lecito sapella:

dunche che donu jié facete

a Jesù pe’ la Pasquella ?

Ah ! Capisco ! Stete zitti !

Vu’ jié déte cose in granne.

Gghià, a che serve che lo dica ?

Purittacciu adè Jampà;

ch’è un por’omu è storia antica,

cielo e terra ormai lo sa.

Ci-aiamo jiò la stalla,

‘na capretta e un par de vo’;

la capretta ‘gnà ‘llealla

e li vo’ è de lu patrò.

Poru vabbu era ‘lleato

quest’Aprì, du’ pucinelli:

ma mannaggia lu peccatu

li ‘mmazzò li martorelli.

Più unu è miseru e infelice

più rdiavulu ce la piglia.

Ma ci-ha rajiò quillu che dice:

“Bbuscarà chi se la ‘ppiglia !”

Pacienza ! Se oro e argento,

a Jesù non posso offrì,

un non so’ che ci-agghio qua dentro:

un core grossu ccuscjì,

jié lu metto porbio loco

tra lu vo’ e l’asinellu,

e cuscjì supplice invoco

quillu santu vambinellu:

“O Jesù che stai a jiacé,

tra lu vo’ e lu somarittu

‘mmezzo a issi un postu c’è

pe’ ‘stu poru Iampanittu ?

Te lascio loco lu core,

ppo’  ‘n gran bascjiu t’agghio a dà,

e te jiuro eterno amore

anche a nome de Jampà !”

   (Mons. Giovanni Cicconi)

 

 L’ASINO NEL PRESEPE

Io ‘na òta vose fà un presepiu in granne

co’ li pupi de coccia cuscjì vati,

la capannetta la fece de canne,

e peco e pecorà c’ero ‘ssettato.

Su lo meglio mancava lu somarittu;

non lu pòe stroà! Me l’era ruttu

tuttu quantu Gigetto, lu più ciuchittu.

E se capisce, smaniavo tuttu

anzi piagnìo. Disse mamma: “Ma su

che piagni a ffà ?”  “Me manca lu somaru.”

“Per tutto questo piagni, mettetece tu,

a quiss’anni, sai legge troppo poco!”

Io so’ ‘bbidito e me so’ mistu loco,

a fà la parte de lu somarellu.

Vu no’ ce credete, co’ ‘stu Vambinellu

ce sse sta vè e non poco.

Un bambinu cuscjì tanto caru,

tutti quanti jié duvrìa dà lu core;

ma lu munnu è pegghio de lu somaru,

immece che a Gesù a l’atro porta amore.

–  STORNELLI

(Cantati in due alternati(A|B) musica dello stornello)

 1. A) Fiori di lino

di ciclamini al dolce Gesù buono

voglio intrecciar, cantando, un mazzolino.

 1. B) Fior di giaggiolo

      vorrei rapir le stelle al nostro cielo

      e le notturne note all’usignolo.

 1. A) Fiori del mare

di stelle e di gorgheggi o dolce amore

serti e ghirlande a te voglio intrecciare.

 1. B) Fiori dei prati

      la tua bontà, o Maria, che il ciel allieti

      voglio cantar con gli stornelli alati.

 1. A) Fiore d’alloro

vorrei cantar dell’anima il sospiro

sopra le corde d’una cetra d’oro.

 1. B) Fiore di sera

       di tue virtù che il nostro cuore impara

       informerem la nostra vita intera.

 1. A) Fior d’ogni fiore

gli Angeli vedo azzurri come il mare

scendere a te, Gesù, piccolo Amore.

 1. B) Fiore del cielo

      mentre lottiamo in questo ingrato suolo

      coprici, o Madre, col tuo azzurro velo.

 1. A) Fior del sorriso

fa che al banchetto eterno, armonioso

tutti cantiam tue glorie in Paradiso.

 1. B) Fior del sorriso

      nel dolce di Maria seno amoroso

      ci stringeremo tutti in Paradiso.

 

A e B) Fior d’amaranti

           quando l’amore tuo ci tiene avvinti

           la vita è bella, fra sorrisi e pianti

A e B)  Fior del mattino

             non voglio viver mai da Te lontano

             o dolce amico mio, Gesù Bambino.

–  CANTATA DE NATA’

                       (dei girovaghi)

Ogghi che è Natale,

la festa principale,

lu Santu Bambinè

è Dio che ce vo’ vè !

   Cantino tutti quanti,

   co’ l’Angili e li Santi;

   cantino ad arda voce

   ch’adè natu Gesù doce.

Tra lu bove e l’asinellu

San Giuseppe vecchiarellu

se cavò lu suu mantellu

da lo friddo pe’ riparallu.

   Canta, canta con grand’onore

   ch’adè natu un bellu fiore;

   lu fiore che adè natu

   da lu cielu adè calatu.

“Dacce ‘n pezzu de pizza !”

“La pizza non c’è più !”

“Dacce armino du’ noce per u’ !”

   “Palomma, palommella

   che porti in quissu viccu ?”

   “Ce sta l’acqua a pisciarella,

    pe’ battezzà Gesù Cristu.”

Gesù Cristu è battezzatu,

dopo che in terra è natu.

Con Giuseppe e con Maria

mo’ battezza l’anema mia !”

  “’N ce dà cosa questa zia ?

Sennò ce ne jimo via,

co’ un Pater nostru e ‘n’Ave Maria !”

                Don Tarcisio Carboni

 

LA NOTTE DE NATA’ PARLA LE VESTIE +

Quanno venne Gesù su questa terra

cascava jiò la neve a secchie a secchie,

lo freddo te facìa cascà le recchie,

ma tutti eran in pace, niscjiù in guerra.

   Dentro ‘na grotta nacque un Vambinellu

   e no’ nse troava co’: che è un ciucchittu?

   Niente per rrescallà ‘llu picculittu.

   Facìa da focu un bue co’ ‘n’asinellu.

“Co’ sse recchiaccie fai ‘mpaurì lu Fricu,

leve d’esso ‘nnante, somaracciu:

porta via sse recchie cretinacciu

scjì prorbio un gran somaru, car’amicu.”

   Movendo ‘lle recchiaccie a paraventi,

   pe’ potesse scaccià li vocento’

   te procurava un’aria ‘llu testo’,

   che te facìa vallà tutti li denti.

“E zittu ‘n po’ – rispose lu somaru –

venni a scallà piuttosto il Re dei Re,

su, fatte ‘nnanzi, qui, vicino a me,

che, se io so’ bruttu, tu me po’ sta a paro !”

   “Però sta fermu co’ sse lunghe recchie,

   senno’ – dice lu bove – è quante ‘gnente,

   perché Jesù lo callo no’ lo sente,

   se tu jé fai lu ventu co’ le recchie.

E voglio mpo’ vedé se me dai retta !”

‘ppicciaca ‘na cornata a lu somaru….

ma quillu, allora, pe’ mostrasse paru

jié ‘llenta jiò lu ventre ‘na coppietta,

   e jié cce fece contà più d’una stella.

   Ma presto San Giuseppe te li ‘rrecchia

   e li fa coccolà presso la greppia;

   l’asinu se fece ‘na  ragliatella.

Se sveglia re leone a la ragliata:

s’arriccia li baffi e se lliscia la criniera,

e commanna a la rana trombettiera

de chiamà tuttu lu regnu a l’adunata.

   Gracchia la rana: “bra-cra-crra-qua-qua.”

   Se sveglia ogni animale all’improvviso,

   stira le zampe e ppo’ se sciacqua il viso,

   e se raduna presso lu pantà:

capre, leoni, pecore ed agnelli,

asini, coccodrilli ed elefanti:

insomma gli animali tutti quanti:

pesci, maiali, galli, rane e uccelli.

   E son disposti subboto in corteu;

   avanti gli animali più ciuchitti:

   api, zanzare, microbi e muschitti,

   addietro l’elefante, ‘llu babbeu.

Pare ‘na squadra de sett’otto armate,

fanno la fanteria le capre e i tori,

gli uccelli che ti sembran trimotori,

li pesci li direste corazzate.

   Giunta l’armata presso la capanna

   trova Gesù bambino appena natu

   du’ vestie che lu scalla co’ lu fiatu

   e Maria che jié canta: “Ninna Nanna .”

“Chi sarrìa, mamma, quillu che sta male?”

Ddomanna ‘ncuriusitu un agnillittu,

che va zumpenne e non se po’ sta fittu.

“Oh! Va che vedo: ‘n’angelu co’ l’ale !?!”

   “Zittu, mucciusu, ch’ecco non se parla,

   e che te vai zumpenne comme un grillu.”

   aggiunse minacciusu lu cunillu

   e conferma col capo ‘na farfalla.

Ecco, na vacca che vo’ fa un discursu:

“L’omu de frustate me scupizza

a me la paglia e lu’ magna la pizza,

beve lo vì e a me manco un sursu !”

   Salisce su ‘na sejia un somarellu,

   maestru straordinariu de la scola

   e la gajina ‘ccorda la mandòla

   e lu piccione sòna ‘n pifferellu.

Fa da sopranu un gallu e du’ o tre passiri,

fa da contralti la gajina e l’oca,

de tenore ce fa l’orsu e ‘na foca,

‘n’elefante e un porcu fan da vassi.

   A du’ cori se canta ‘llu pizzittu;

   tutti sta attenti a pijià lu tonu,

   lu zocculu rimbomba comme un tronu:

   è la nota d’avvio: senti ch’ effettu !

Lu primu coru co’ la destra recchia,

e l’atru co’ la sinistra l’incoraggia,

e fa sta zitta subboto ‘na gaggia,

ch’era stonata pegghio d’una secchia !

   Mastru somaru fa bbella figura !

   Move quelle du’ recchie tanto belle,

   e quanno non jié vasta manco quelle,

   aza la coda e ppo’ la rrebbutura.

Ed era cuscjì buffo llì a vedellu

dirige quella turba de cantanti

che,  prorbio lo dice tutti quanti:

se mise a ride pure lu Bambinellu.

   E mentre se ne andava lu serpente

   insieme a l’atre vestie tutte quante,

   un porce sarda in groppa all’elefante:

   “Ah ! Non cumincimo co’ le spente !”

                                                                <Grazie>

 

–  PASTORI AL PRESEPE

(Iacò, Pasquà,  Vincenellu e Melò)

 

 1. “O, Pasquà, per crispucè

vedo llà un luccicò

vatte a pescà, se che d’è !”

 1. E che scia, compà mia

lo putimo ddomannà

a custé che vè de qua ?”

 1. “Vincenellu, che scjì visto ?”
 2. Ch’hai sintito, ch’hai sintito ?”
 3. ” A cantà se sentìa de qua e de llà,

che te parìa, te dico, de sognà:

e jìa dicenne: “E’ natu, è natu

lu patrò de lu munnu che ve scjiojie

de lu jiù de lu demoniu e de lu peccatu.”

 1. Oh, scjì, dici daero ? E jimo, jamulu a troà !”
 2. “Ma de jicce non me la sento

senza portà gnente su le mà.”

 1. “Se rimedia che cosa:

bbocca su lu magazzì

c’è lo cascio, c’è lo vì,

l’oe, le mele, quelle rosa.”

 1. “Io, se pozzo, Vincenellu,

jié vurrìo ‘rrecà l’agnellu,

ma non saccio comme fa.

 1. “Ecco Jacò, ecco mi pa’ !”
 2. “Comme è tuttu stralunatu,

de certo issu c’è statu.”

 1. “Sentiremo che dirrà.”
 2. “O monelli, che facete ?

‘n’ete cosa vu’ sintito ?

Ch’agghio iduto ! Ch’agghio iduto !

 1. “Ci scjì statu Iacoella,

dentro quella capannella ?”

 1. “Ce so statu e so’ rvinutu

tuttu allegru e rconsolatu.”

 1. “E raccontece mi pa’.”
 2. “Che succede, che ci sta ?”
 3. ” Guara ‘lla sgangarata capannella

do’ mittimo de notte le peco.

La idi rluccecà comme ‘na stella

chee unu la vede sebbene dè cecu:

se non te pari l’occhi co’ le mà

pare prorbio che te vo’ cecà.”

 1. “Nu pure la vidimo,

ma che ce scjìa, no’ lo sapimo !”

 1. “Ma lasceteme finì,

che lo meglio vène addè:

che se vede vè llà dentro

un carucciu Bambinellu,

gnenoccia ! Quanto è bellu !

Jié sta accanto un ciucciurellu

e un manzittu ‘ngnenocchiatu

che lu scalla co’ lu fiatu.

Io avrìo vuluto dì che ccosa

ma ce credi munillittu

m’è toccato a stamme zittu,

e pe’ dì la virità,

jetti via senza parlà.”

 1. “A me pure ad’è successo,

de parlà co’ li signori

e non so’ stecato ‘na parola

comme s’aesse ‘n gnoccu in gola;

jimo tutti llà a vedé!

 1. Parlerete tutti e tre.
 2. “Non sapimo di’ gniè”.
 3. “A parlà non scete voni

perché anco’ non scete vecchi;

e allo’ stateve zitti

che parlo io per tutti vu’ !”

 1. VI. ME. “Che jié dirrai !”
 2. “Quello che ‘n’ete intiso mai !”

VI        ” O patrò, sentete mpo’,

se va vè ‘sta canzonetta,

che cuscindra in fretta in fretta

pe’ la mente addè me vè.

“Io so’ un poru pastorellu,

non ci’agghio oro o argentu

e ve prego d’esse contentu

de ‘lu core miu che ve do.

Vu’ per nu’ ve scete fattu

Vambinellu comme me;

me vorrete dunche vè

so ciuchittu comme vu’ !”

 1. “A nche a me, quattro versi addè me vè.

“O dorge Vambinellu

facete un risu de paradisu

e per me sarrò contentu,

e per me non cerco atro.

Ride lu celu quanno è stellatu,

quanno è fiuritu, ride lu pratu:

ride mi pà, ride mi mà,

ridimo nu’; ma de tanti,

niscjiù ride comme vu’ !”

 1. “Quanto n’agghio penta

de non aé studiato !!!

VI            “Se ci sta lu somarellu

a scallà lu Vambinellu,

comme putìmo avé paura

de non fà bbella figura ?”

 1. “Dici vè ! Nostro Signò,

de sicuro non me sbaglio,

vò lu core, vò lu co’ !”

 1. “Scjì, ji’mo tutti addè !”
 2. “E prighimulu per bbè !”
 3. “Jié dirrimo che ce scampi

d’ogni sorta de malanni !”

TUTTI:     “Per cent’anni, per mill’anni !”

 1. “Issu sulu sia Signore,

de ‘stu corpu e de ‘stu core !”

 1. “E sia cacciatu e sprefonnatu

lu diavulu birbò !”

VI        “Che vo’ sempre lu malannu

a’ogni sorta de persò !”

 1. “E ppo’ quanno de ‘sta vita,

ce se stuta la cannela,

che ce rrapra ‘lu regnu,

do’ non sudi e non se jela;

e llassù ce radunamo

a cantà: Te Deo laudamo !”

 

 

–  O DIVINU BAMBINELLU

O divinu Bambinellu

che scjì natu tra la paglia,

‘ccanto a l’asinu che rajia

e a lu vo’ che sta a mmugghià,

    che gradisci, coccu vèllu ?

     Gesù mio che me cunsigli ?

     Parla, e tutto Te darò !

     Ecco, voglio regalatte

tutta l’anama e lu core,

finché un dì il tuo splendore

‘n Paradiso me godrò.

    E lu cor fra tanti doni,

    lu più riccu, lu più bellu,

    pure accettalu da me.

  

–  PASTORELLO AL PRESEPE

 

So’ recato a Gesù un bell’agnillittu

lu  mejio che ci-haio jiò la stalla:

adè comme Gesù, biancu e graziusittu,

è sverdu e zurla comme ‘na farfalla.

Gesù Bambino jié vo’ tanto vène

a l’agnillittu, perché jié‘ssomiglia:

comme lui mansuetu se mantène,

e innocente ch’adè ‘na meraviglia.

Gesù vurrìa che cuscjì fosse tutti

li cristià: agnillitti per virtù;

ma ‘mmece tanti se fa tristi e brutti,

atro che agnelli…. adè tanti caprù.

Ma mo’ so’ risoluto e so’ prumisto,

a babbu e mamma, d’esse sempre vonu

e adesso lo prometto a Gesù Cristo

co’ l’agnillittu che jié lascio in dono.

“O Gesù accetta la preghiera mia

de core parlo, semprice e pricisu;

se agghio da esse ‘na pecora cattia

‘rporteme lassù, carinu mia !”

 

 

–  LETTERINA DI NATALE

 

              Caro babbo e cara mamma

Che ‘ota non so’ statu ‘bbidiente

e so’ dato quarche dispiacere,

me so’ comportatu da impertinente

e ve so fatto suffrì pe’ cose de gniente.

   Ve chiedo perdono e scusa

    so’ un fricu vivace e birichinu,

    e che òta me comporto male,

    ma ve voglio sempre tanto vène.

D’ora in poi non farrò più capricci

co’ la maestra, farrò li compiti,

non litigherò co’ li compagni

e ubbidirò sempre a  mammina.

   Questo ve lo giuro e ve lo prometto:

    sarrò sempre rispettosu,

    ubbidiente e studiosu;

    questo lo giuro e ve lo prometto

Spero tanto che Gesù Bambino,

che stanotte nascerà,

me farrà diventà più buono

e me manderà un regalino !

 

–  JOM’MATTI CO’ LA MOGLIE

“Arzete de bbottu , Jom’mattì

che addè non è più tempu de durmì:

Oh, che nòa! Oh, che nòa t’agghio da dì !

‘Na nòa da fatte sbalurdì !”

“Ma prorbio mo’ ?!

Che tanto me gusta de sta lungu, mocco’?

Iersera tardi so’ jitu a lettu,

stamatina  vulìo durmì fin’a le otto.

Ancora ha da cantà li galli!”

“Ma che dormi, ma che dormi, svegliete !

La noa è bella, de fuga, rrizzete !

E’ segnu che è ‘na cosa mutuvè bella,

che t’agghio da di’, no’ rcapo tra la pella !”

“Che gran nòa me porti mai?!

forse è vinutu Cesare Augusto da noi,

che le le tasse no’ le fa pagà  più?”

“Ma che dici, Jommattì, addè?

Là la grotta, la moglie d’u’ forestié

ha fatto un frichittu tantu villittu,

e l’angili nel ciel co’na gran luce

ch’un Re ad’è vinutu, dice

in terra ha portatu lu salutu,

cantanno: ‘Gloria scjìa:

è natu lu Messìa !

Pe’ gli uomini è gran bene

non più affanni, né pene !”

“Dimme, moglie mia cara,

questa notizia rara, chi te la recò ?”

“Isacco Salomo’, l’amicu to’.”

    “Oh! Addè me recordo

che nonnu miu, bon’anema, sempre dicìa:

    “Presto, o figliu, ha da vinì,

    quillu che tutti ce libbererà

    da tutte queste pene e d’ogni male.

    E lu profeta lo disse che un dì,

    sarrìa natu verso Bettelè,

    e la vinuta sua quajiò da nu’

    ci-arrìa recato la felicità !”

“Mo, donca, Jommattì, scjì soddisfattu ?

Te pare, no? che scjìa la virità.”

“Scjine! E dì mpo’: ce vulimo jiì a troallu ?”

“E quanno scjìa questo: jimo !”

“Jimo a vedé lu bellu frichittu.

io jiè farrò ‘na sonatella

lu core jié faremo rallegrà.”

“E jimo a Bethlemme, da Maria,

gradita jié sarrà la compagnia”

 

“Scimo ‘rriati a la capanna santa,

su! Con tutti mo’ se canta:

è rriatu lu Messìa !”

 

  BIMBi a GESU’

Se ci-avessi un biscottino

lo darei a Gesù Bambino;

ma altro non ho niente

che jié putrìo regalà ?

Solo il mio cuoricino

posso dare a Gesù Bambino,

e spero che lo gradirà.

Io so’ tanto curiosa,

vojio jiì jiò la capanna

dietro ‘lla stella luminosa

per trovare la Madonna.

O cara, cara Madonna

dijielo tu al tuo Bambino

che accetta il mio cuoricino,

questo è il solo regalino

che glié voglio tanto fa !

Il Bambinel ricciuto,

con un celestial sorriso

il cuoricino ha preso

e l’ha stretto vicino al viso.

Sicura che l’ha gradito,

prima jiì voglio dare un bacio,

poi me ne vado a letto

con gli Angeli a sognar !

 

–  DAVANTI AL PRESEPE

 

Eccheme qua che mo’

Signori, eccheme qua ,

vedete che me stròo

‘gni annu de Natà ?

Vinìa quasci pioenne

quanno scappò de fora

e so’ cursu credenne

che non facesse ‘ ora.

E po’ co’ ‘ste cosacce,

credeteme ‘m parola

adè robba da facce

pure che capriola.

Ma quanno te so’ visto

che co’ lu Bambinellu

solamente ce sete misto

lu bove e l’asinellu;

vedenno d’èsse stati,

co’ lo vinicce quajiò,

me pare, trascurati

m’è dispiaciuto ‘mpo’.

Daero: io me ne murìo

quest’anno de vedellu

lu presepiu e cridìo

che fosse mpo’ più bellu;

‘mmece che ce tròo,

due o tre margutti

lu somarellu, co’ lu bòo

l’atri ce manca tutti.

Ma pe’ divve comme adè

‘sta gran peripezia

daete pure da sapé

che quanno se facìa

la gara de poesia

nsé troava più bellu

poeta che ce sia

meglio de l’asinellu !

Li poeti recitava ?

Oh! Non c’era reparu

sempre jé sse scappava

du’ versi pe’ lu somaru.

A sintì le vecchie

adè un bravu tenore

e pare che ciaca le recchie

porbio da professore.

E quanno se lodava

cuscì quillu marguttu

ce sse spacconegghiava

e se rleccava tuttu.

Ma quanno che tt’è stato

quest’anno li pastori,

credo che ha protestato

e non è scappati fori.

Quillu poru impresariu

che avìa su ‘na coperta

dipintu lu scenariu

rimase a bocca aperta.

E ‘na ota era belli

li fiumi co’ lu ponte

le grotte e li castelli:

jié se n’è ghiti a monte.

E per questo non se vede

le pecore in campagna,

e neanche ce se vede

le gagline che magna.

O artisti, e ditelo ora,

che d’è ‘sta porcheria ?

Se cce mittìi che pecora

dimme che jié facìa ?

Oh ! O forse ce pansavi

de fa ‘na grossa rimessa

se loco ce sistemavi

pupi de cartapesta ?

Piuttosto lu somaru

perché ce li scì mistu ?

Me c e s’ rrabbiatu

quanno che lo so’ vistu !

E vero che nu’ scimo

de la stessa famiglia,

e quillu llà vicino

porbio me ‘ssomiglia.

Però io so’ gelosu

de llu postu llà

e se ce se mette l’usu

chi me lu po’ leà ?

E mo’ me rraccommanno

quillu è lu postu mia,

lasciatu a me, quest’anno,

se nnò me vaco via !

 

–  BIMBA o BIMBO AL BAMBINELLO

 

Bambinellu, lu mejio che nasce

graziusu e bellu che sta su le fasce,

sotto a lu tettu de vile capanna

non ha lettu, pe’ facce la nanna.

   E lu bove jé sta appresso,

   l’asinellu fa lo stesso;

   lu rescalla co’ lu fiatu loro,

   lu Bambinelli sente ristoro.

Anch’io vurrìo fa lo stesso !

Gesù mio, adorarti spesso!

Da piccolett(a\o) cumincerò,

da grandicell(a\o) continuerò.

   Vorrei pregarti sera e matina

   vorrei chiamar papà e mammina !

   Ma è finito il mio parlare;

   che me potete regalare ?

Oh ! No ! Non voglio nulla;

sono parole da fanciull(a\o)

e non sono un(a\e)  dottor(a\e),

lo sai tu mio buon Signore.

   Pregherò il buon Gesù

   che me dia tante virtù

   e che me faccia ubbidiente,

  e rispettosa della gente.

Ve saluto a tutti quanti

co’ l’Angili e li Santi;

nessuno se prenda affanno

buona sera e bon Capodanno !

 

–  NINNA NANNA – ONE’, ONE’

 

Onè, onè, onè

edè natu Nazzarè,

tre la paglia e tra lo fié.

Ci statìa in compagnia

San Giuseppe con Maria.

Giuseppe lavava,

Maria stirava.

-Zitto, caro figlio,

ch’adesso te piglio,

‘n bracciu de mamma

e te faccio la nanna.-

 

–  ‘NA PAROLA PE’ FINI’

 

Ecculu ecco, ‘stu poru Jisè !

Venne l’utumu prorbio comme me,

gnorsì io vengo per mannatu espresso

de quilli che ha parlato nzo adesso.

E’ vinutu e m’ha ditto a scottadete:

“Jisè, comme se fa ? ‘Nte tirà a rrete !

A fa li cumprimenti ammo’ me tocca;

a te te vasta de rraprì la vocca.

Co’ quell’ucchitti scjì belli e lucenti

scjì natu apposta pe’ li cumprimenti !

Meno male che tanto l’ha capita

‘stu chiacchiarò finarmente parla!

Pe’ ‘na cosa sverda e pulita,

jira, jira ce vulimo nu’.

Nu’ che per mà che cosa scjimo isto

e non chi anco’ li denti non ha misto.

‘Nante vinuti, ecco a parlà fino,

chissà che se cridìa, parlà latino ?

Ce vò la lingua italiana schietta,

sennò non se capisce ‘na saetta !

Ma per quet’annu comme è ghita, è gghita,

ma natr’annu, se Dio me da la vita,

lu presepiu vojio fa da me,

e fa’ vedé che sa fa Jisè !

A propositu và; m’ero scordatu

d’esporre tuttu quantu lu mannatu.

Io dunque a nome de li chiacchiarò

vengo a ringraziavve tutti quanti

perché ce scete avuto la virtù

de sta a sintì le poesie e li canti.

E scjì che non c’è vuluti li purmù boni

pe’ sciroppasse tanti sbagli e stoni !

Grazie, grazie ! Signori ! O bene o male

io parlo co’ lu core, parlo papale.

   Addè agghio fatto ! Jié starra bbè a cossoro ?

Se non jié sta vè, che ce venga loro!”

 

 

 

–  UN PICCOLO AL SANTO BIMBO

Santu Bambinellu

io puro so’ piccolino

voglio durmì co’ te,

co’ la croce da capo e da pe’;

verrà le mamme nostre

ce dirrà lu Paternostru;

le mamme è ‘rriate,

che lu sonnu ci-ha portatu,

dacimece un mascjittu,

durmino allegramente,

scjia lodato Dio Patre onnipotente !

 

–  DU’ PAROLE PE’ FINI’

Oh ! E’ finita finarmente

‘sta mezz’ora d’agonia,

quascjì, quascj mo’ se sente

‘na gran voglia de jiì via !

Ma cuscjì non sta vène

a partisse a bocca asciutta,

io ve roppo le cotenne

e ve ‘ntrono la marzucca

Però, prima che comenza

voglio fa notà  u’ ‘nso che:

voglio davve la sentenza

de lo fatto fino addè.

Perdonate li cantori

che stasera era sfelati,

ce vulìa li pummidori

ma niscjiù se l’ha portati.

Quilli po’ che ha cuminciato,

per de primi lo cantà,

no’ ‘nve pare che ha stonato ?

Ch’ha ‘bbajiato comme cà ?

E l’artisti de cartellu,

ch’è vinuti a recità,

ha sturdito lu Bambinellu

co’ lo tanto rajionà.

Se ‘sta òta è ghita male,

ve perdono, pacienza,

scimo anco’ sotto Natale

ve dacimo l’indurgenza.

Natra òta, cari mia

se volete jiì dabbè,

ve ce vò la puisia

‘mparata prorbio vè.

Che se nno’ li sentirete

se che soni, se che festa

ve faremo, quanti scete,

fischieremo a scarga testa.

Prima ppo’ de jicce via

de lascià quistu Signore

du’ parole ce vurrìa

dette vè, prorbio de core

Oh!…. A nujia tocca

venne qua cucchittu véllu

che co’ te se rfà la vocca

‘sti signori e lu Bambinellu.

Dunque su! che jié dicemo ?

-Io non saccio che mme dì ! –

Tira via le mpronteremo

du’ parole pe’ finì….

Vu che scete tanto voni,

de li raji e de li stoni,

de li versi e de li canti,

perdonate tutti quanti.

Che se nu’non jimo in guerra

ce rvidimo a Carnoà !

ma chissà su questa terra

per allora che sarrà ?!

Ve ringrazio, addè de core,

e ve faccio ‘na preghiera;

se campimo miei signori

ce rvidimo, bona sera !!!”

This entry was posted in Chiese, DOCUMENTI, LUOGHI, Notizie Recenti, PERSONE, Senza categoria and tagged , , . Bookmark the permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Gentilmente scrivi le lettere di questa immagine captcha nella casella di input

Perchè il commento venga inoltrato è necessario copiare i caratteri dell'immagine nel box qui sopra